Umiędzynarodowienie procesów kontroli koncentracji przedsiębiorców

Abstract
Proces globalizacji, tworzenie się międzynarodowych przedsiębiorstw i korporacji powoduje, że coraz częstszym zjawiskiem stają się sytuacje, kiedy jedna transakcja koncentracyjna podlega kontroli w wielu państwach. Sytuacje takie określane są mianem koncentracji wielojurysdykcyjnych (ang. multi-jurisdictional mergers) lub koncentracji ponadnarodowych (ang. transnational mergers). Przedmiotem artykułu są zagadnienia prawne, w szczególności z zakresu prawa konkurencji, które wyłaniają się na tle kontroli transnarodowych procesów koncentracji. Zakresem analizy zostały objęte m.in. zagadnienia rozgraniczenia kompetencji pomiędzy krajowymi organami ochrony konkurencji oraz, w przypadku państw członkowskich UE, rozgraniczenia kompetencji pomiędzy krajowymi organami ochrony konkurencji a Komisją, a także współpracy pomiędzy tymi instytucjami w zakresie rozpatrywanych spraw. Ponadto ukazana została intensyfikacja współpracy międzynarodowej, która skłania państwa lub organizacje międzynarodowe do zawierania umów międzynarodowych w przedmiocie współdziałania przy rozpatrywaniu spraw z zakresu kontroli koncentracji. Omówiona została działalność organizacji międzynarodowych aktywnych w promowaniu współpracy w zakresie kontroli koncentracji transnarodowych.
Description
Keywords
Citation
Błachucki M., Umiędzynarodowienie procesów kontroli koncentracji przedsiębiorców, „Ekonomia i Prawo”, Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.), Tom VIII, nr 1/2012.
Belongs to collection