Kariery i mobliność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnych

Abstract
Opracowanie podejmuje kwestię związków między dwoma typami mobilności: ruchliwością społeczno- zawodową ujmowaną jako przebieg kariery zawodowej i migracjami międzynarodowymi. W pierwszym rozdziale zaprezentowane są podejścia metodologiczne zastosowane w obu dziedzinach badań oraz omówione są wyzwania metodologiczne związane z podejmowaniem tego typu analiz. Trudności te wskazują na konieczność stosowania różnych podejść metodologicznych, w szczególności podejścia ilościowego i jakościowego. W rozdziale 2 przedstawione zostały wyniki analiz ilościowych wykorzystujących dane zastane, przede wszystkim zbiory danych OBM UW. Analizy te pozwalają określić charakter karier zawodowych polskich migrantów międzynarodowych w podziale na kariery zmienne i stabilne oraz wskazać na różnice między migrantami i osobami niemigrującymi. W rozdziale 3 zostały zaprezentowane wyniki badań jakościowych, przede wszystkim wywiadów biograficznych. Dane te zostały zanalizowane na dwa sposoby: poprzez analizę kluczowych zdarzeń i analizę historii życia. Oba te podejścia pozwalają lepiej zrozumieć zarówno obiektywne, jak i subiektywne znaczenie migracji dla karier zawodowych migrantów. To znaczenie może być bardzo zróżnicowane ze względu na obiektywną sytuację migrantów, jak i postrzeganie przez nich roli pracy zagranicą w całości kariery zawodowej

The Working Paper discusses the relations between two kinds of mobility: socio-occupational mobility and international mobility. The first chapter relates to the methodological challenges both of qualitative and quantitative nature. The challenges demand application both, hand in hand, qualitative and quantitative methods. The second chapter presents results of quantitative approach based on data extracting from CMR datasets, collected throughout the time of political and economic transition in Poland. The analyses conducted in this chapter allows for distinguishing two paths of occupational careers, in dichotomy: stable and changing/ ranging. The third chapter discusses qualitative findings of the analysis allowing to understand the role of migration in the occupational paths of migrants. The qualitative approach undertakes two ways of analyses: critical events in people’s lives and life history. Both qualitative and quantitative approaches presented in this paper allow for better understanding of both objective (quantitative) and subjective (qualitative) meanings of migration in occupational paths. The meanings can be differentiated, pending on the objective situation of migrants, e.g. structural conditions and migrants’ own perception of the role of migration in their lives.
Description
Keywords
Citation