Kompetencje ewangelizatorów fundamentem nowej ewangelizacji

Abstract
Nowa ewangelizacja jest obecnie jednym z największych i najpilniejszych zadań Kościoła. Świadomość tego prowadzi do wypracowania wciąż nowych koncepcji ewangelizacyjnych. Czasami jednak zapomina się, że u podstaw nowej ewangelizacji leży formacja ewangelizatorów. Bez ich wielowymiarowego przygotowania polegającego na uzyskaniu odpowiedniej wiedzy i wypracowaniu umiejętności, wszelkie działania niosą duże ryzyko nieskuteczności. Oczywiście należy stanowczo stwierdzić, że wiara jest Bożym darem i wszelkie działania ewangelizacyjne mogą jedynie pomóc człowiekowi w udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na Boże wezwanie. Nie oznacza to jednak rezygnacji z ludzkich wysiłków w tym wymiarze. Przeciwnie, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ewangelizatorzy posiadali wszelkie potrzebne kompetencje. Z tego względu podjęta została nad nimi refleksja naukowa. Omówione zostały kompetencje duchowe, polegające na osobistej wierze i religijności ewangelizatorów wyrażające się następne w dawaniu świadectwa. Wskazano także na kompetencje komunikacyjne pozwalające nawiązać dobre relacje ze słuchaczami i tworzyć optymalny klimat spotkań ewangelizacyjnych. Szczególną rolę przypisano kompetencjom kerygmatyczno-teologicznym dotyczącym znajomości treści i form głoszenia kerygmatu a także przynajmniej elementarnej wiedzy teologicznej. Ostatnią omówioną grupą kompetencji ewangelizatorów stanowiły kompetencje dydaktyczno-metodyczne. W tym kontekście wskazano przede wszystkim na konieczność dostosowania języka ewangelizacji zarówno do istoty kerygmatu jak również do uwarunkowań, w jakich żyją adresaci. Należy mieć nadzieję, że odpowiednio uformowani ewangelizatorzy przyczynią się do większej efektywności nowej ewangelizacji.
Description
Keywords
Citation
P. Mąkosa. Kompetencje ewangelizatorów fundamentem nowej ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja w nowej katechezie. Red. P. Mąkosa. Rzeszów 2013 s. 193-212.
Belongs to collection