Kryteria doboru metod w katechezie

Abstract
Dostępne współcześnie metody katechetyczne dają nadzieję na skuteczniejszy przekaz wiary. Różnorodność metod niesie jednak ze sobą również wyzwania dla katechetów, którzy nie mogą ulec jedynie pokusie atrakcyjności zajęć, ale przede wszystkim muszą dbać o zachowanie tożsamości katechezy. Nie może ona być sprowadzana jedynie do ciekawych zajęć aktywizujących, ale musi pozostać wychowaniem w wierze. Z tego względu katecheci dokonujący wyboru metod muszą się kierować odpowiednimi kryteriami, które to zagwarantują. Wśród kryteriów, którymi powinni się kierować znajduje się przede wszystkim cel i treść katechezy, jej adresaci, osoba katechety i możliwości techniczno-organizacyjne. Wszystkie te czynniki determinujące wybór metody zostały w niniejszej refleksji krótko omówione. Należy jeszcze zaznaczyć, że nie wystarczy kierować się jednym bądź niektórymi z tych kryteriów. Wybór odpowiedniej metody gwarantuje jedynie uwzględnienie ich wszystkich. W przeciwnym razie katecheza ryzykuje, bądź utratę własnej tożsamości, bądź rozminięcie się z oczekiwaniami i możliwościami odbiorców. Zarówno jedna jak i druga skrajność uniemożliwia realizację udanej katechezy. Należy zatem jeszcze raz przypomnieć, że katecheza powinna być zawsze wierna Bogu i człowiekowi, także w aspekcie metodycznym.
Description
Keywords
Citation
P. Mąkosa. Kryteria doboru metod w katechezie. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słowińska. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 43-56
Belongs to collection