LNG Terminal Safe Operation Management

Abstract
This article presents the significance of LNG terminal safety issues in natural gas sea transport. It shows particular requirements for LNG transmission installations resulting from the specific properties of LNG. Out of the multi-layer critical safety areas comprising structural elements of the terminal safety system, possibilities to decrease the risk of emergency occurrence on LNG terminals have been selected. Tasks performed by the LNG terminal, together with its own personnel and the outside one, have been defined. General theses for LNG terminal safety have been formulated.
Description
W artykule przedstawiono znaczenie problemu bezpieczeństwa terminali LNG w transporcie morskim gazu ziemnego. Wskazano szczególne wymagania jakie stwarza instalacji przesył LNG, a wynikające z jego szczególnych własności. Na tle wielopoziomowych krytycznych obszarów bezpieczeństwa stanowiących elementy składowe struktury systemu bezpieczeństwa terminali wyselekcjonowano możliwości zmniejszania ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej na terminalu LNG. Zdefiniowano zadania wykonywane przez terminal LNG tak z udziałem personelu obsługującego terminal, jak i personelu zewnętrznego zatrudniony na terminalu LNG. Sformułowano generalne tezy dla bezpieczeństwa terminali LNG.
Keywords
Citation
Adamkiewicz, A., & Kamiński, W. (2012). LNG TERMINAL SAFE OPERATION MANAGEMENT / Zarządzanie bezpieczną eksploatacją terminali LNG. Management Systems in Production Engineering, (3 (7)), 38–42. Retrieved from http://pa-nova.com.pl/pliki/07_2012/2012_7_09.pdf
Belongs to collection