Rodzaj aktywności fizycznej a poziom syndromu agresji więźniów w zależności od typu zakładu karnego

Abstract
Wpływ uprawiania sportu przez więźniów na ich agresję jest różnie, czasami sprzecznie, interpretowany w literaturze. Sport może eliminować negatywne zachowania i kształtować pożądane postawy. Jednak pojawia się pytanie, czy każdy rodzaj aktywności fizycznej ma pozytywny wpływ na przestępców i zmniejsza ich agresję. W artykule przedstawiono wyniki badań, zależności między różnymi formami aktywności fizycznej (gry zespołowe, sporty indywidualne, kulturystyka), a poziomem nasilenia syndromu agresji. Badania testem Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji objęły 939 więźniów z 20 jednostek penitencjarnych. Raport pokazuje zróżnicowany wpływ dyscyplin sportu podejmowanych w warunkach zmniejszonej lub zwiększonej izolacji w więzieniu, na poziom agresji wśród więźniów.

The influence of sport on prisoners aggression is interpreted in a different, even contradictory way in the literature. Sport can eliminate negative behaviour and shape required attitudes. However, the questions appears if every kind of physical activity has a positive influence on delinquents and reduces their aggression. This article presents the results of research on relationships between different forms of physical activity (team games, individual sports, body-building) with the level of aggression syndrome. The research with the psychological test on syndrome of aggression covered 939 prisoners from 20 prisons. The report shows a varied influence of sports disciplines taken up in conditions of reduced or increased isolation in prison on aggression among prisoners.
Description
Keywords
agresja  resocjalizacja  rekreacja więźniów  aktywność fizyczna skazanych  penitencjarna kultura fizyczna  aggression  resocialization  recreation of prisoners  physical activity of convict  penitentiary physical culture
Citation
Poklek R., Rodzaj aktywności fizycznej a poziom syndromu agresji więźniów w zależności od typu zakładu karnego, "Life and Movement", 2012, nr 1, 5-15
Belongs to collection