Powszechne systemy emerytalne w krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Analiza porównawcza

Abstract
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systemów emerytalnych występujących w krajach Europy środkowo -wschodniej, a także analiza ich przeobrażeń związanych ze skutkami kryzysów i zmieniających się uwarunkowań społeczno – ekonomicznych. Zakres pracy obejmuje zagadnienia związane z zabezpieczeniem społecznym i bezpieczeństwem socjalnym widziane z perspektywy badacza polityki społecznej. Metodą badawczą pracy jest komparatystyka międzynarodowa oparta na danych zastanych pochodzących ze źródeł ośrodków statystycznych. Hipotezą pracy jest stwierdzenie, że w reakcji na kryzys ekonomiczny państwa reformują systemy emerytalne, jednak kierunki zmian są różne i zależą od czynników poza ekonomicznych. W pierwszym rozdziale pracy zawarty jest opis genezy i przemian systemu zabezpieczenia społecznego, a także charakterystykę światowych i europejskich standardów zabezpieczenia. W drugim rozdziale przedstawione są teoretyczne podstawy zabezpieczenia społecznego koncentrujące się na zabezpieczeniu emerytalnym. W tym rozdziale zawarte jest wyjaśnieni pojęć używanych do charakterystyki systemu oraz podstawowych zagadnień teorii systemów zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem systemu zabezpieczenia emerytalnego. W trzecim rozdziale zamieszczona jest charakterystyka polskiego systemu emerytalnego, wraz z jego ewolucją oraz ostatnimi zmianami. Czwarty rozdział obejmuje charakterystykę porównawczą rozwiązań systemowych zabezpieczenia emerytalnego w krajach Europy środkowo – wschodniej, a także zestawienie podobieństw i różnic tych systemów w formie zestawień tabelarycznych
Description
Keywords
Citation