Социо- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польши

Abstract
Artykuł poświęcony jest problemowi dwujęzyczności staroobrzędowców w Polsce. Liczne w ich rosyjskiej gwarze zapożyczenia z języka polskiego stanowią najczęściej reakcję społeczności na zmieniające się uwarunkowania społeczno-polityczne. Staroobrzędowcy najczęściej zapożyczają słownictwo związane z techniką, administracją, edukacją, natomiast najbardziej odporne na obce wpływy okazały się sfera religii i tradycji. Aktualne tendencje pozwalają oczekiwać zaniku tradycyjnej gwary w najbliższych dziesięcioleciach.
Description
Keywords
Citation
Глушковски М. 2013. Социо- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польши / О.Н. Крылова (ред.) Диалектная лексика. Санкт Петербург: Ин-т лингв. исслед. РАН. Нестор-История, 102-107