Ocena zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się

Abstract
Celami głównymi pracy są: 1) uporządkowanie perspektyw, definicji i atrybutów przypisywanych uczącej się organizacji i organizacyjnemu uczeniu się; 2) określenie relacji zachodzących pomiędzy zdolnością przedsiębiorstwa do uczenia się a efektywnością jego funkcjonowania. Celami praktycznymi pracy są: 1) zaproponowanie zestawu atrybutów orientacji organizacji na uczenie się służących do oceny zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się; 2) wypracowanie metodyki umożliwiającej podwyższenie zdolności polskich przedsiębiorstw do uczenia się. Praca zawiera wyniki badań 27 polskich przedsiębiorstw umożliwiających ich ocenę zdolności do uczenia się. Badaniami objęto głównie spółki akcyjne, powstałe z przekształcenia dawnych przedsiębiorstw państwowych. Na kanwie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 1) efektywność polskich przedsiębiorstw jest skorelowana dodatnio z prawidłowymi procesami organizacyjnego uczenia się; 2) konieczność większego nacisku na uczenie się przedsiębiorstwa nie wiąże się z jego innymi niesprawnościami. Częsta jest bowiem sytuacja, w której ważność parametrów organizacji uczącej się jest większa w przedsiębiorstwach mniej efektywnych. Wyniki badań mogą być cenną wskazówką przy doskonaleniu zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. W pracy zostały także omówione zasady: tworzenia organizacji uczącej się, wzmacniania organizacyjnego uczenia się i efektywnego zarządzania wiedzą.
Description
Keywords
Citation