Uwarunkowania społeczne w rozwoju obszarów wiejskich po akcesji do UE. Synteza badań 2005-2009

Abstract
Przemiany w strukturze społeczno-demograficznej wsi: cechy demograficzne ludności; liczba, wiek, płeć, kierownicy gospodarstw, migracje. Aktywność edukacyjna i zawodowa ludności wiejskiej: poziom wykształcenia; aktywność zawodowa, poziom dochodów. Warunki życia na wsi: wyposażenie mieszkań; dostęp do oświaty i ochrony zdrowia. Zmiany jakości kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie: postawy i aspiracje; instrumenty polityki wzmacniające kapitał ludzki. Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach WPR: programy wsparcia; środki finansowe; regionalne zróżnicowanie aktywności w pozyskiwaniu środków z WPR.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 168
Keywords
Citation
Belongs to collection