Interdyscyplinarne postępowanie lecznicze u 33-letniego pacjenta po nagłym zatrzymaniu czynności mechanicznej serca – opis przypadku

Abstract
Streszczenie. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to ustanie mechanicznej czynności serca, cechujące się brakiem zarówno reakcji chorego na bodźce, jak i wyczuwalnego tętna oraz bezdechem lub agonalnym oddechem. Przedłużający się proces NZK prowadzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. W pracy opisano kompleksowe postępowanie terapeutyczne u 33-letniego mężczyzny przyjętego do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy z powodu NZK w mechanizmie migotania komór, po 30-minutowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W pracy nakreślono problematykę oraz najczęstsze mechanizmy NZK. Opisano elementy resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz rokowanie w zależności od czasu trwania NZK i rodzaju udzielonej pomocy. Zaprezentowano etapy i efekty postępowania fizjoterapeutycznego oraz rolę rehabilitacji, jako integralnego elementu postępowania leczniczego. Abstract. Sudden cardiac arrest (SCA) is the cessation of mechanical cardiac activity, characterized by the absence of both the patient's response to stimuli, and palpable pulse and apnea or agonal breathing. Prolonged cardiac arrest process leads to damage of the central nervous system. This paper describes a comprehensive therapeutic treatment in 33-years old man was admitted to the University Hospital No. 1 in Bydgoszcz due to cardiac arrest in the mechanism of ventricular fibrillation after a 30-minute cardio-pulmonary resuscitation. The paper outlines the issues and the most common mechanisms of cardiac arrest. Describe the CPR and the prognosis depending on the duration of cardiac arrest and type of assistance provided. Presented stages and effects of physiotherapy and rehabilitation role, as an integral part of the treatment.
Description
Keywords
Citation
Wołowiec Łukasz, Surowiec Agnieszka, Kałużny Krystian, Plaskiewicz Anna, Kochański Bartosz, Porzych Piotr, Krakowska Alicja, Zukow Walery, Hagner Wojciech. Interdyscyplinarne postępowanie lecznicze u 33-letniego pacjenta po nagłym zatrzymaniu czynności mechanicznej serca – opis przypadku = The interdisciplinary treatment for 33-year-old patient after cardiac arrest – case report. Journal of Health Sciences. 2013;3(14):417-426. ISSN 1429-9623 / 2300-665X.
Belongs to collection