Neighbourhood Attachment in Ethnically Diverse Areas - Diversity vs. Inequality, Selection Bias and Preferences for Diversity

Abstract
This paper is a reply to the Comment by Oded Stark (2014, forthcoming) on our paper published recently in Urban Studies (Górny & Toruńczyk-Ruiz 2014). In that paper, we demonstrated that the negative relationship between ethnic diversity and neighbourhood attachment was moderated by interethnic ties differently for migrants and natives living in ethnically diverse neighbourhoods. In his comment, Stark proposes to interpret our findings within the framework of relative deprivation theory, and to explain the different results for migrants and natives by different preferences for diversity and resulting self-selection processes among the two groups. We argue that relative deprivation and ethnic diversity in a neighbourhood pertain to different dimensions and aspects of social diversity and thus interpreting their effects on neighbourhood attachment within one theoretical framework is problematic. We also claim that preferences for diversity are not a substantial basis for selection bias among migrants and natives, given the role of structural and social-psychological factors in residential choices. We conclude that employing the concept of relative deprivation into the analyses of ethnic diversity effects, neighbourhood attachment, and the self-selection process should acknowledge the role that interethnic ties play in the way natives and migrants define their reference groups.

Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na komentarz Odeda Starka (2014 w druku) do naszego artykułu opublikowanego niedawno w Urban Studies (Górny & Toruńczyk-Ruiz 2014). W artykule tym pokazałyśmy, że negatywny związek między różnorodnością etniczną a przywiązaniem do sąsiedztwa jest moderowany przez posiadanie więzi między-etnicznych w różny sposób dla migrantów i miejscowych mieszkańców obszarów zróżnicowanych etnicznie. Stark proponuje, by interpretować nasze wyniki na gruncie teorii relatywnej deprywacji, a różnice pomiędzy migrantami i miejscowymi odnieść do odmiennych preferencji wobec różnorodności w tych dwóch grupach i wynikających z nich procesów auto-selekcji. Stoimy na stanowisku, że relatywna deprywacja i różnorodność etniczna w sąsiedztwie odnoszą się do różnych wymiarów i aspektów różnorodności społecznej i zatem problematyczne jest wyjaśnianie ich wpływu na przywiązanie do sąsiedztwa w ramach jednego podejścia teoretycznego. Uważamy również, że preferencje wobec różnorodności nie są głównym źródłem auto-selekcji migrantów i miejscowych w świetle znaczenia czynników strukturalnych i społeczno-psychologicznych w wyborach miejsca zamieszkania. Dochodzimy ponadto do wniosku, że zastosowanie koncepcji relatywnej deprywacji w analizach efektów różnorodności etnicznej, przywiązania do sąsiedztwa i procesów auto-selekcji wymagałoby uwzględnienia roli więzi między-etnicznych w procesie tworzenia i przekształcania się grup odniesienia migrantów i miejscowych.
Description
Keywords
Citation