Economic, social and institutional factors in the growth of agri-food sector in Europe

Abstract
Ograniczenia instytucjonalne dotyczące wzrostu i rozwoju polskich gospodarstw. Rosyjski sektor rolny i WTO: zalety i wady. Polityka gospodarcza i renta ekonomiczna jako źródło dochodu producentów rolnych. Analiza aktualnych problemów ekonomicznych i czynników rozwojowych w rolnictwie Ukrainy. Ocena jakości i strategii konkurencji cenowej w polskim handlu produktami rolno-spożywczych. Dynamika produkcji żywności i wpływ systemów instytucjonalnych na rumuńskich producentów warzyw. Stan i perspektywy rozwoju sektora produkcji rolnej Republiki Białorusi. Wpływ środków wsparcia w ramach WPR w sektorze rolnym na Litwie. Analiza ekonomiczna i menedżerska wpływu kapitału ludzkiego na rozwój sektora ogrodniczego w Bułgarii. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – przykład Norwegii. Polityka rolna wspierania rozwoju strukturalnego gospodarstw i innych przedsiębiorstw wiejskich w Finlandii. Kryzys gospodarczy na obszarach wiejskich w Republice Czeskiej i w Słowacji. Rozwój klastrów w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej na sektor rolnictwa krajów w okresie transformacji. Trwałość indywidualnych gospodarstw rolnych na podstawie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i badania respondentów z województwa wielkopolskiego. Czynniki rozwoju i elementy systemu zarządzania w rolnictwie we Francji. Wpływ WPR na rolnictwo w opinii rolników. Regionalna restrukturyzacja i modernizacja bułgarskiego sektora mleczarskiego po przystąpieniu do UE. Modelowanie czynników zarządzania zasobami ludzkimi w bułgarskim sektorze ogrodniczym. Zmiana wydajności w niemieckich gospodarstwach mlecznych. Strukturalne i rynkowe zmiany w węgierskim przemyśle owocowym.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 67.1
Keywords
Citation
Belongs to collection