Formy i rodzaje zachęt oferowane inwestorom przez samorządy gminne

Abstract
W rozdziale opisano wyniki badań pierwotnych i wtórnych na temat ofert skierowanych do inwestorów przez gminy województwa pomorskiego. Oprócz danych dotyczących ilości i rodzaju zachęt w pracy umieszczono analizy dotyczące związku bezpośredniego, czyli korzyści oferowanych przedsiębiorcom a liczbą podmiotów w danej jednostce samorządu terytorialnego oraz związku pośredniego, głównie liczbą ofert a budżetem – stroną dochodową. Na zakończenie podjęto próbę identyfikacji przyczyn uzyskanych rezultatów badań.
Description
Keywords
Citation