Co z tym Innym? O stosunku Polaków do mniejszości

Abstract
W artykule poruszam kwestie stosunku Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych. Zagadnienie to rozpatruje w kontekście rozważań Jürgena Habermasa nad uwzględnianiem Innego, który jest osobą różniącą się od powszechnie przyjętych standardów kulturowych i społecznych. Mniejszości narodowe i etniczne są w Polsce chronione szeregiem przepisów. Zapewniają im one prawa i wolności, których niejednokrotnie pozbawieni byliby w kraju swojego pochodzenia. Jednakże często zdarza się, iż mimo posiadania statusu obywatela polskiego, przedstawiciele mniejszości narodowych traktowani są przez Polaków, jak „obcy”, którzy znaleźli się na niewłaściwym miejscu i w dodatku domagają się poszanowania ich kultury oraz zwyczajów i religii, zamiast dostosować się do kultury polskiej. Polacy tolerują przedstawicieli mniejszości jedynie w takim zakresie, jaki jest dla nich wygodny. Nie potrafią jeszcze w pełni otworzyć się na odmienność Innego i uznać jego takim jaki jest. „Uwzględnianie Innego” oznacza otwarcie się na drugiego człowieka, który podobnie jak każdy z nas, ma prawo do wolności i zachowania własnej tożsamości. Takiego zachowania Polacy muszą się jeszcze nauczyć.

In this article I rise the subject of the Polish attitude to minorities. I hear this issue in the context of Jürgen Habermas’ theory about an inclusion of the Other, who is different form obligatory and commonly social and cultural standards. The minorities are covered in Poland by legal protection, which assure them freedom and a lot of rights. However the minorities, who are the Polish citizens, are often regarded by the Polish as “Aliens”, who live in inappropriate county and do not want to fit in our culture. They want to the Polish accept they culture, religion and habits. But the Polish tolerate only select aspects of the minorities culture. They tolerate only those aspects, which are comfortable for them. The Polish cannot inclusion yet the minorities such as they really are. They are afraid for otherness. The inclusion of the Other means that we can accept another human, who just like us has got the rights to freedom and to keeps his own identity. This kind of behavior is had to learn the Polish people.
Description
Keywords
Citation
Babicka, A. Co z tym innym? O stosunku Polaków do mniejszości, [w:] M. Wlazło (red.), Tożsamość i różnice. Inny w wybranych kontekstach analizy socjopedagogicznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011
Belongs to collection