Polityka regionalna województwa pomorskiego w latach 2007-2013 (na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego)

Abstract
Artykuł przedstawia główne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 będącego jednym z ważniejszych dokumentów strategicznych dotyczących polityki regionalnej. Analizę poprzedzono omówieniem zmian, jakie zaszły w polityce regionalnej od momentu rozpoczęcia procesu integracji europejskiej. Opisano także kwestie związane ze wsparciem finansowym, zwłaszcza aktualne zasady i zagadnienia, na które można uzyskać dofinansowanie ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, od momentu utworzenia w roku 1975 pełniącego rolę głównego źródła wsparcia zmniejszającego dysproporcje rozwojowe. Ponadto krótko przedstawiono relacje między głównymi dokumentami strategicznymi stworzonymi dla kreowania polityki regionalnej.
Description
The article presents the principles of the Regional Operation Programme for Pomorskie Voivodship for the years 2007-2013, which is one of the most strategic documents regarding the regional policy. The analysis is preceded by the discussion of the changes that have taken place in the regional policy since the commencement of the European integration process. The author presents also the issues related to financial support, focusing on the conditions for obtaining it and the matters for which funds are granted by the European Fund for Regional Development, which, since its established in 1975, has been the mail source of support that aims at reducing developmental disparities. Moreover, the work provides a short description of the relationships between the main strategic documents drawn up for the purpose of creating regional policy.
Keywords
Citation
Belongs to collection