Zróżnicowanie w poziomie rozwoju podregionów NTS 3 w północnym regionie Polski

Abstract
Artykuł poświęcony jest analizie poziomów rozwoju podregionów tworzących, zgodnie z klasyfikacją NUTS, region północny Polski. Początkowo w pracy omówiono klasyfikację NUTS, zarówno w prawodawstwie unijnym, jak i polskim. Następnie scharakteryzowano pojęcie rozwoju regionalnego i przedstawiono najczęściej pojawiające się interpretacje tego terminu. W dalszej części skupiono się na metodologii badań, które opierały się na analizie pięciu zmiennych: stopy bezrobocia, PKB na mieszkańca, zmianie PKB w czasie, ogólnej wartości PKB dla podregionu oraz liczbie ludności. Do obliczeń, poza jednym wyjątkiem, wykorzystano uśrednione dane z 4 lat (2004-2007 lub 2005-2008). Kompleksowa ocena rozwoju bazowała na medianie każdego ze wskaźników. W jej wyniku stwierdzono, że zasadniczy wpływ na poziom rozwoju mają duża miasta zlokalizowane na terenie podregionów, przy czym lokomotywami rozwoju są stolice województw.
Description
DOI: 10.13140/2.1.4662.7200
Keywords
Citation
Belongs to collection