Prace magisterskie IKP

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 98 records
 • Item
  Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze wizualnej XIX i XX wieku
  (2019-05) Więckiewicz, Agnieszka; Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
  Praca jest próbą zbadania wpływu niemieckiego kolonializmu na szeroko pojętą kulturę niemieckojęzyczną okresu 1884–1989 oraz wskazania, w tym kontekście, na złożony charakter mechanizmów społecznego wykluczenia. Pierwsza część została poświęcona obrazom czarności upowszechniającym się w niemieckiej kulturze począwszy od XIX wieku. Na przykładzie dzieł Thomasa Manna, Waltera Benjamina, Friedricha Nietzschego, Sigmunda Freuda oraz wybranych źródeł wizualnych do 1945 roku, autorka przedstawia funkcjonowanie w kulturze niemieckiej fantazmatu imperium oraz jego kolonii. W drugiej części pracy podejmuje namysł nad doświadczeniem czarnych Niemców na podstawie ich wspomnień oraz autobiografii. Szczególną uwagę poświęca związkom negrofobii z antysemityzmem oraz strategiom oporu wykluczonych wobec rasizmu.
 • Item
  „Byłem raz w kinie...” – kino nieme w teorii i praktyce Karola Irzykowskiego
  (2017-09) Szulik, Weronika; Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
  W niniejszej pracy chcę spojrzeć na teorię filmu niemego Karola Irzykowskiego z innego punktu widzenia. Porzuciwszy perspektywę badania jej jako spójnego systemu czy podstawy badań filmoznawczych, analizuję Dziesiątą Muzę oraz recenzje czasopiśmienne krytyka – publikowane głównie w „Wiadomościach Literackich” – z trzech perspektyw: widza, krytyka iteoretyka, by pokazać ich kompatybilność. Ponadto refleksję Irzykowskiego wpisuję w szerszy kontekst społeczny, obyczajowy oraz kulturowy w próbie wydobycia zarówno indywidualnego spojrzenia na myśl o filmie i kinie autora Walki o treść, jak i wpisania dzieła z 1924 roku w szerszy kontekst przemian kultury nowoczesnej.
 • Item
  Kinematografia urządzeń Haruna Farockiego
  (2019-09) Piasecki, Michał; Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
  Praca jest próbą przyjrzenia się strategiom krytycznym, które Harun Farocki wykorzystywał do analizy mediów wizualnych. Poprzez tytułową kinematografię urządzeń rozumiem skupienie się reżysera na ich wymiarze technologicznym i sposobie, w który redefiniują one doświadczenie odbiorcy. Za Hito Steyerl przyjmuję, że Farocki był autorem „ciągle początkującym”, a więc cechą charakterystyczną jego twórczości była obserwacja przemian medialnych i poszukiwanie obrazów antycypujących nadchodzące reżimy wizualne. Twórczość Farockiego interesuje mnie w perspektywie ewolucyjnej – śledzę rozwój elementów jego języka filmowego, jak i każdorazowych diagnoz aktualności – oddania głosu obrazowi i próby wypowiadania się w jego języku. Ważna rolę w moich rozważaniach odgrywa centralna dla teoretycznych dociekań Farockiego koncepcja „obrazu operacyjnego”. Analizuję składające się na nią wątki cielesności, sposobów widzenia, przemysłu militarnego i myślenia instrumentalnego. Następnie staram się pokazać, jak Farocki za jej pomocą próbował opisywać współczesne tendencje medialne.
 • Item
  ,,Król coachów” motywuje. Sposoby definiowania rzeczywistości w serii ,,Pytanie do Mateusza”
  (2018-09) Jasińska, Justyna; Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
  Praca jest próbą analizy cyklicznie powstających filmów autorstwa Mateusza Grzesiaka, powszechnie uważanego za najsłynniejszego, polskiego coacha. Jej celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: co poruszane przez Mateusza tematy oraz sposoby ich zaprezentowania mówią o współczesnej kulturze, do której należą odbiorcy tych wystąpień?. Pierwszy rozdział określa ramy komunikacyjne nagrań Grzesiaka zdefiniowanych za pomocą kategorii performance’u. Drugi jest próbą językowej analizy przemówień autora w perspektywie oralności i piśmienności. Trzeci rozdział ma na celu interpretację treści nagrań w odniesieniu do zjawisk kultury późnego kapitalizmu. Sposoby definiowania rzeczywistości przez Mateusza Grzesiaka zostały odniesione do kultury eksperckiej i indywidualistycznej.
 • Item
  „Mamroczący realizm”. O wybranych cechach zjawiska mumblecore
  (2017-10) Litorowicz, Michał; Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
  W niniejszej pracy analizie poddane zostało zjawisko mumblecore, a więc jedna z tendencji zachodzących w amerykańskim kinie niezależnym na początku XXI wieku. Mumblecore to zbiorcze określenie grupy niskobudżetowych filmów, których bohaterami są dwudziestolatkowie. Celem pracy było zarówno przybliżenie historii wyłonienia się zjawiska mumblecore'u w obrębie amerykańskiej krytyki filmowej, jak i opisanie najważniejszych cech „mamroczącego kina”. Co więcej, szczególną uwagę poświęcono kategorii filmowego realizmu. Mumblecore w rozmaitych tekstach naukowych najczęściej łączony jest z realistycznym sposobem opowiadania i niemal amatorską estetyką filmowych dzieł. W toku analizy „mamroczącego kina” owo połączenie zostało potwierdzone (poprzez porównanie opisywanego zjawiska do innych realistycznych nurtów), jak i zanegowane – wybrane mumblecore'owe dzieła silnie wskazują na swoją formalną strukturę i powodują u odbiorcy zakłócenie wrażenia realności.