Samorząd doktorantów w świetle znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym

Abstract
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej jako PrSzkWyż)2, która nastąpiła 18 marca 2011 r., poczyniono zasadnicze zmiany w odniesieniu do statusu doktorantów i ich samorządu. Ogólnie rzecz biorąc, samorząd definiowany jest jako niezależne decydowanie we własnych sprawach, zarządzanie nimi, samodzielne wykonywanie pewnych funkcji. Zakres oraz formy samorządu we współczesnym państwie określone są ściśle przez normy prawne. Istnieje wiele rodzajów samorządu, zgodnie z systematyką zastosowaną w Konstytucji RP, na szczególne wyróżnienie zasługują dwie jego formy: samorząd terytorialny oraz samorząd zawodowy. W świetle art. 16 Konstytucji RP, który stanowi o swoistej „wspólnocie samorządowej", to ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa taką wspólnotę. Z kolei samorząd zawodowy jest niekiedy definiowany jako forma organizacyjna zrzeszania się obywateli powiązanych więzią zawodową, powstająca w celu reprezentowania ich interesów wobec państwa.
Description
Keywords
Citation
Tabaszewski R.K., Samorząd doktorantów w świetle znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, [w:] Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, R. Frey (red.), Kielce 2012, ss. 249-264.