Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Abstract
Regiony transgraniczne, czyli jednorodne pod względem geograficzno- przyrodniczym, powiązane historycznie i ekonomicznie, położone w pasie granicznym obszary przekraczające co najmniej jedną granicę, stają się aktualnie areną rozwoju nowatorskich form partnerstwa międzysektorowego. Jednym z instrumentów współpracy transgranicznej są klastry. W poszczególnych częściach pracy omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące roli klastrów w rozwoju współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-słowackim, ze szczególnym odniesieniem do problematyki partnerstw terytorialnych, kształtowania wizerunku regionu i roli, jaką w tym zakresie mają do odegrania markowe produkty turystyczne. W ostatniej części pracy, na tle charakterystyki uwarunkowań rozwoju współpracy transgranicznej i euroregionalizacji, omówiono dotychczasowy kształt partnerstwa Koalicji Marek Ziem Górskich w Żywcu oraz Klastra Liptov w Liptovskim Mikulasu oraz przedstawiono propozycję strategii współpracy obu organizacji do roku 2020.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection