Możliwości zastosowania koncepcji ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach rolnych

Abstract
Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jest stosunkowo nową koncepcją pomiaru zysku ekonomicznego w przedsiębiorstwie. Pozwala na zweryfikowanie czy zysk osiągnięty na skutek zaangażowania kapitału (własnego i obcego) jest adekwatny do kosztu tego kapitału, z uwzględnieniem ryzyka przedsięwzięcia. Koncepcja jest mało rozpowszechniona z uwagi na trudności w oszacowaniu wartości kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwach nie notowanych na giełdzie - dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw rolnych. Przedstawiono technikę aplikacji koncepcji liczenia zysku ekonomicznego dostosowaną do specyfiki przedsiębiorstw rolnych. Dokonano przeglądu literatury na ten temat, a następnie sporządzono kalkulację ekonomicznej wartości dodanej na podstawie danych empirycznych z badań IERiGŻ-PIB.
Description
Keywords
Citation
Smolik J.: Możliwości zastosowania koncepcji ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach rolnych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 2, s. 69-87
Belongs to collection