Polish agricultural holdings in the first years of the EU membership

Abstract
Na podstawie danych polskiego FADN oraz innych prac badawczych prowadzonych w IERiGŻ-PIB scharakteryzowano zmiany jakie zaszły w polskim rolnictwie w pierwszych latach po akcesji do UE (dane empiryczne pochodzą z lat 2004-2005). Najważniejsze zmiany ujęto w postaci 8 tez o : podwojeniu dochodów rolniczych w porównaniu do lat poprzednich; wieloletnim przywracaniu równowagi ekonomicznej zaburzonej zmianą warunków; powiększeniu majątku i jego modernizacji w gospodarstwach o wielkości 16 i więcej esu; niewielkiej rentowności kapitału własnego w gospodarstwach o dużych nakładach pracy i dużych zasobach kapitału; poszerzeniu kręgu producentów rolnych łączących dochody z gospodarstwa rolnego z innymi; trwałej deficytowości części gospodarstwo o powierzchni co najmniej 100 ha spowodowanej przepisami prawnymi; niewłaściwej definicji obszarów ONW; dużej zdolności konkurencyjnej polskich gospodarstw na tle innych krajów UE. Na podstawie danych empirycznych z lat następnych powyższe twierdzenia będą weryfikowane.
Description
Keywords
Citation
Józwiak W., Mirkowska Z.: Polish agricultural holdings in the first years of the EU membership. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, Suplement do nr 1/2010, s. 76-89.
Belongs to collection