Polish food sector 5 years after the accession

Abstract
Po akcesji do UE polscy producenci żywności dobrze wykorzystują szanse jakie powstały w wyniku otwarcia dużego rynku europejskiego. Scharakteryzowano sytuację ekonomiczną agrobiznesu po akcesji, w tym dane o: indeksie cen produktów rolnych i żywności, wskaźniki inflacji, dochodach i dopłatach, w sektorze gospodarstw rolnych i środkach publicznych (krajowych i unijnych) wypłaconych z 4 programów pomocowych (SAPARD, PROW 2004-2006, SPO, PROW 2007-2013). Stwierdzono, że skuteczne konkurowanie na JRE utrudnia niski poziom koncentracji produkcji rolniczej i przetwórstwa, niska wydajność pracy w przemyśle spożywczym oraz mało efektywny marketing i promocja. Stworzenie stałych przewag konkurencyjnych wymaga rynkowo zorientowanych i wysokotowarowych gospodarstw rolnych.
Description
Keywords
Citation
Kowalski A.: Polish food sector 5 years after the accession. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, Suplement do nr 1/2010, s. 45-55.
Belongs to collection