Wybrane koncepcje dobra wspólnego w ujęciu prawnonaturalnym i normatywnym

Abstract
Rozważania na temat dobra wspólnego otwiera analiza procesu kształtowania się tego pojęcia w aspekcie językowym i historycznym. Następnie ukazano w zarysie stanowisko Kościoła katolickiego w przedmiocie dobra wspólnego, a w dalszej kolejności przedstawiono wybrane współczesne interpretacje dobra wspólnego. Wyjaśnienie zagadnień aksjologicznych stanowi niezbędną bazę teoretyczną, która pozwala poddać analizie przepis art. 1 Konstytucji RP zawierający zasadę dobra wspólnego. Uszczegółowieniu i lepszemu zrozumieniu przepisów konstytucyjnych służy przywołanie wybranych tez z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Description
Keywords
Citation
P. Zamelski, Wybrane koncepcje dobra wspólnego w ujęciu prawnonaturalnym i normatywnym [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i warunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Część I: Współczesne rozumienie praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, Warszawa 2012, s. 180-205.