Historia informatyki w Polsce (czasy PRL i początki transformacji)