Articles

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 14074 records
 • Item
  Wielowymiarowa ocena stopnia wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach krajów UE
  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2020) Wieczorek, Patrycja; Uniwersytet Rzeszowski
  Artykuł prezentuje rezultaty badań, dotyczące oceny krajów Unii Europejskiej pod względem stopnia wykorzystania w przedsiębiorstwach technologii ICT w 2018 roku. W analizie wykorzystano wybrane metody Wielowymiarowej Analizy Porównawczej, tj. wzorcowe metody porządkowania liniowego (metoda Hellwiga i metoda TOPSIS) oraz bezwzorcową metodę porządkowania liniowego. Umożliwiły one ustalenie rankingów krajów UE ze względu na stopień wykorzystania technologii informacyjno- -komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Dane statystyczne pochodzą z Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej – Eurostatu. Na podstawie wartości obliczonej miary syntetycznej dokonano grupowania krajów, wyróżniając kraje o wysokim, średniowysokim, średnioniskim i niskim poziomie stopnia zastosowania technologii ICT w przedsiębiorstwach. Wyniki badań pokazują, że niezależnie od zastosowanej metody porządkowania liniowego Dania, Finlandia i Szwecja były liderami pod względem stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, a najniższe lokaty zajmowały Bułgaria, Grecja, Rumunia oraz Łotwa.
 • Item
  Duże miasta w Polsce – koncentracja potencjału rozwoju oraz dynamika zmian
  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2020) Kudłacz, Tadeusz; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  Przedmiotem rozważań w artykule są duże miasta w Polsce. W opracowaniu przyjęto, że miasta duże to miasta na prawach powiatu. Z tej grupy, do osobnej analizy, wydzielono dwie podgrupy: metropolie oraz pozostałe duże miasta. Wiodący cel opracowania ogniskuje wokół odpowiedzi na trzy pytania: − Jak duży potencjał dla rozwoju kraju, głównie gospodarczego, koncentruje wydzielona grupa miast dużych? − Jak duża jest przewaga w zakresie koncentracji potencjału podgrupy miast kwalifikowanych jako metropolie w stosunku do całej grupy miast dużych, a zwłaszcza do podgrupy pozostałe duże miasta? − Jaka jest relacja pomiędzy koncentracją potencjału rozwoju w miastach dużych w stosunku do posiadanych przez nie warunków rozwoju? Analizę oparto na ośmiu odpowiednio dobranych wskaźnikach, obrazujących udziały rozważanych grup miast w wartościach zjawisk rejestrowanych w skali całego kraju.
 • Item
  Przestrzenna ocena zróżnicowania sytuacji finansowej województw w Polsce w latach 2006-2018
  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2020) Grzebyk, Mariola; Uniwersytet Rzeszowski
  Celem artykułu jest ocena sytuacji finansowej polskich województw samorządowych w latach 2006-2018. Dokonano jej na podstawie wskaźników budżetowych, na mieszkańca oraz wskaźników według zobowiązań. Pozyskane informacje pozwalają określić przeszłą i obecną ich sytuację finansową oraz różnice w odniesieniu do innych jednostek w Polsce. Analizując stronę dochodową, stwierdza się duże zróżnicowanie regionalne dochodów własnych w dochodach ogółem w badanych latach, choć ich poziom nie ulegał dużym zmianom. Dochody zewnętrzne stanowiły średnio 1/5 dochodów budżetowych tych województw. Dochody te nie wzrastały w badanych latach mimo powierzania samorządom nowych zadań do realizacji. Strona wydatkowa pokazała z kolei, że poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem województw utrzymywał się na podobnym poziomie. Sytuacja taka powoduje, że polskie regiony muszą poszukiwać zewnętrznych źródeł bezzwrotnej pomocy, aby realizować chociażby inwestycje sprzyjające poprawie wyposażenia infrastrukturalnego. Analiza potwierdziła także różnice w dochodach i wydatkach budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Uwidoczniła się tutaj różnica między zamożniejszymi województwami Polski zachodniej i południowej oraz biedniejszymi regionami Polski wschodniej.
 • Item
  Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce
  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2020) Thier, Agnieszka; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Celem artykułu jest zaprezentowanie definicji i liczebności oraz kierunków rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, w szczególności przeobrażeń ich rodzajów i funkcji w gospodarce na tle zmian w organizacji oraz strukturze rodziny, a następnie postępów w samoorganizowaniu się tych przedsiębiorstw oraz zjawiska sukcesji. W pracy podjęto analizę następujących kwestii: pojęcie i definiowanie przedsiębiorstw rodzinnych, rodzaje, cechy, funkcje oraz zadania przedsiębiorstw rodzinnych, współzależność rodziny i biznesu oraz modelowe ujęcie systemów rodziny i firmy, a następnie liczebność i samoorganizowanie się przedsiębiorstw rodzinnych, sukcesja oraz długowieczność biznesu rodzinnego.
 • Item
  Wybrane modele doskonałości jako przykład kształtowania jakości w placówkach medycznych
  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2020) Trzcińska, Honorata; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  W obecnej rzeczywistości, zarówno w literaturze przedmiotu, jak też praktyce, zwraca się szczególną uwagę na znaczenie terminu „jakość”, a w tym „jakość usług” we wszystkich gałęziach gospodarki. Na przestrzeni jednak wielu lat jakość w usługach medycznych ewaluowała i nabierała coraz większego znaczenia. Obecnie powinna być priorytetem tak dla kadry zarządzającej, jak również osób kreujących kształt polityki zdrowotnej w myśl definicji jakości – zgodność z wymaganiami – zaproponowanej przez P.B. Crosby’ego (Kindalski, Bagiński, 1997). Jakości nie da się osiągnąć metodami kontroli, weryfikacji czy częściowych programów zapewnienia jakości. Musi to być działanie systemowe całej organizacji – oparte o sprawny system zarządzania, efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych dla osiągnięcia wyznaczonych celów przy zaangażowaniu wszystkich pracowników, na każdym poziomie funkcjonalnym jednostki medycznej. W niniejszym artykule przedstawiono jedynie wybrane elementy dotyczące zarządzania jakością w placówkach medycznych, jednocześnie Autorka chce zwrócić uwagę na istotę i wagę podejmowania skutecznych działań projakościowych przez kadrę zarządzającą, opartych na wypracowanych modelach, narzędziach i systemie zarządzania jakością. Celem publikacji jest dokonanie przeglądu i identyfikacja metod zarządzania jakością podmiotami leczniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania modelu doskonałości EFQM. Skupiono się głównie na jego charakterystyce, ponieważ jest to jeden z najczęściej stosowanych modeli doskonałości, dlatego szczególnie powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w jednostkach ochrony zdrowia w Polsce. Artykuł ma charakter teoretyczny, a do realizacji celu głównego wykorzystano analizę dostępnej literatury i wybrane przykłady.