O wyzwaniach dla polskiego medioznawstwa w kontekście aksjologii, profesjonalizmu dziennikarskiego, metodologii badań oraz tożsamości dziennikarskiej

Abstract
Artykuł powstał na kanwie przemyśleń poczynionych w trakcie lektury najnowszej monografii prof. Jacka Dąbały pt. Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość, Universitas, Kraków 2014. Tekst z jednej strony ma charakter recenzji, z drugiej zaś polemiki, a nawet swoistego rozwinięcia określonych problemów, które zaciekawiły piszącego te słowa. W tym kontekście niniejszy artykuł dotyka takich kwestii, jak aksjologia współczesnych mediów oraz obecne w nich antywartości, telegeniczność prezenterów-dziennikarzy i jej konsekwencje dla recepcji przekazów audiowizualnych przez odbiorców mass mediów, współczesny warsztat dziennikarski, jego potencjały oraz ograniczenia, funkcja teologii w przekazach medialnych, profesjonalizm dziennikarski i największe współczesne zagrożenia dla niego, metody badania przekazów audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem podejścia fenomenologicznego, wreszcie tożsamość dziennikarska jako konstrukt poznawczy, mechanizm operacyjny odbiorcy mediów oraz przedmiot badań medioznawczych. Niniejszy tekst należy traktować jako głos w dyskusji rozpoczętej przez prof. Jacka Dąbałę na temat ważkich kwestii, nie zawsze jednak dostrzeganych przez polskie środowisko medioznawcze.

The chalenges for the polish media studies in the context of axiology, journalistic professionalism, research methodology and the identity of journalists considerations on the Canvas newestlatest monograph prof. Jacek Dąbała Summary This article was written under the influence of reflections made in the course of reading the latest monograph of prof. Jacek Dąbała titled: Media and Journalism. Axiology – workshop – Identity, ed. Universitas, Cracow 2014. Text on the one hand seems to be a review, on the other hand it is polemics, in which writing these words decided to even develop a kind of specific problems that interested him. In this context, this article touches on issues such as the axiology of the media and now these anti-values , telegenity of presenters/journalists and its consequences for reception by the public of mass media, contemporary journalistic workshop, its capabilities and limitations, the function of theology in the media, journalistic professionalism and the greatest contemporary threats to him, the study of audiovisual methods with particular emphasis on the phenomenological approach, and finally the identity of the journalist as a cognitive construct, the operating mechanism of the mass media’s recipients and the subject of media research media studies. This text should be treated as a voice in the discussion, initiated by prof. Jacek Dąbała on ponderable issues which are not always perceived by the Polish media experts.
Description
Keywords
Citation
T. Gackowski, O wyzwaniach dla polskiego medioznawstwa w kontekście aksjologii, profesjonalizmu dziennikarskiego, metodologii badań oraz tożsamości dziennikarskiej, Zeszyty Naukowe KUL, Rok 57 (2014), nr 3 (227), s. 57-76
Belongs to collection