Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa

Abstract
Najpopularniejszą krótką metodą pomiaru cech „Wielkiej Piątki” (neurotyczność, ekstrawersja, sumienność, otwartość na doświadczenie, oraz ugodowość; Costa i McCrae, 1992) jest „Ten-Item Personality Inventory” (TIPI) (Gosling, Rentfrow, Swann Jr., 2003). Badania pokazują, że ten dwuminutowy test jest stosunkowo trafnym i rzetelnym narzędziem pomiaru osobowości w badaniach naukowych. Celem prowadzonych przez nas analiz było zbadanie trafności i rzetelności polskiej wersji inwentarza osobowości TIPI. Ponadto, weryfikowaliśmy ekwiwalencję polskiej wersji arkusza w formie klasycznego kwestionariusza typu papier-ołówek i form internetowych. Przeprowadziliśmy siedem badań, w których sumarycznie brało udział 1772 studentów wrocławskich uczelni. Efektem zaprezentowanych prac jest powstanie arkusza TIPI-PL w dwóch wersjach – papierowej i internetowej. Badania wykazały satysfakcjonującą rzetelność skali TIPI-PL. Wartości współczynników spójności (alfa Cronbacha) we wszystkich formach arkusza pokazały, że skale TIPI-PL charakteryzują się zbliżoną lub wyższą rzetelnością w stosunku do skal wersji oryginalnej. Dodatkowo, zarówno w przypadku inwentarza typu papier-ołówek, jak i formularza internetowego, korelacja test-retest dla wszystkich podskal była bardzo wysoka. Otrzymane wyniki mogą świadczyć zarówno o zadawalającej rzetelności inwentarza TIPI-PL, jak i o równoważności jego poszczególnych form. W celu zweryfikowania trafności arkusza, analizowano związki cech osobowości mierzonych inwentarzem TIPI-PL oraz inwentarza NEO-FFI Costy i McCrae (1992) w polskiej adaptacji Zawadzkiego, Strelaua, Szczepaniaka i Śliwińskiej (2007). Zgodnie z przewidywaniem, zaobserwowaliśmy silniejszą współzmienność analogicznych podskal niż podskal mierzących różne cechy osobowości. Dzięki satysfakcjonującym parametrom psychometrycznym skali TIPI-PL, możliwe jest uzyskanie obrazu osobowości o precyzji wystarczającej do zastosowań naukowych. Dodatkowo, treściwość inwentarza pozwala na zbadanie osobowości w bardzo krótkim czasie. Dzięki temu test ten wydaje się być idealnym narzędziem w różnego rodzaju zastosowaniach, na przykład w szeroko zakrojonych badaniach ankietowych, w badaniach pilotażowych w badaniach prowadzonych za pomocą mediów (np. telefonu lub Internetu), czy też, ze względu na istnienie wielu wersji językowych arkusza, w projektach międzykulturowych.
Description
Najpopularniejszą krótką metodą pomiaru cech „Wielkiej Piątki” jest „Ten-Item Personality Inventory” (TIPI; Gosling, Rentfrow, Swann Jr., 2003). Efektem zaprezentowanych prac jest powstanie polskiej wersji inwentarza osobowości - TIPI-PL - w dwóch wersjach – papierowej i internetowej.
Keywords
Citation
Sorokowska, A., Słowińska A., Zbieg A., Sorokowski, P. (2014). Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa. Wrocław: WrocLab. ISBN: 978-83-940986-0-5
Belongs to collection