Articles

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 14062 records
 • Item
  Reinforced self-affirmation as a method for reducing eyewitness memory conformity: An experimental examination using a modified MORI technique
  (Wiley, 2023-03-26) Kękuś, Magdalena; Chylińska, Klaudia; Szpitalak, Malwina; Polczyk, Romuald; Ito, Hiroshi; Mori, Kazuo; Barzykowski, Krystian; Uniwersytet Jagielloński; Aichi University; Tokyo University of Agriculture and Technology
  The manuscript describes an experimental investigation of a technique that might reduce memory conformity: the reinforced self-affirmation procedure (RSA). While previous studies have already demonstrated the RSA's effectiveness in reducing other memory distortions (e.g., the misinformation effect and interrogative suggestibility), this has not been tested in the context of the co-witness memory conformity effect. To this end, we utilized the well-known MORI technique to study co-witness memory conformity under well-controlled experimental conditions. While viewing different versions of the same movie, pairs of participants were sat beside each other, believing that they were viewing the same version. Next, they answered figurs collaboratively, which guided them to discuss conflicting details. Finally, participants individually took a recognition test, but in the experimental condition this was preceded by the RSA procedure, which was expected to be an effective way of eliminating the effect of memory conformity. Unexpectedly, this assumption was not confirmed. This result is further discussed.
 • Item
  Analiza bibliometryczna pojęcia „Internet rzeczy” w światowym dorobku nauk o zarządzaniu
  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2021) Teczke, Michał; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  W niniejszym opracowaniu Autor skupia swoją uwagę na dwóch głównych aspektach. W części teoretycznej przedstawia definicyjne ujęcie pojęcia „Internet rzeczy” w oparciu o wybór najczęściej cytowanych źródeł. W części drugiej przeprowadzona została analiza bibliometryczna, która ma na celu wskazanie rozwoju pojęcia „Internet rzeczy” we współczesnej literaturze oraz znaleźć odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu termin ten jest wykorzystywany w obszarze biznesu ekonomii i zarządzania? Analiza prowadzona jest w oparciu o bazy Web of Science oraz SCOPUS, a wyniki zostały modelowane za pomocą programów komputerowych CiteSpace oraz VOSviewer (Visualizing Scientific Landscpaes). Prowadzone badanie ma za zadanie wskazać lukę badawczą, która dotychczas nie została wystarczająco zagospodarowana opracowaniami z zakresu zarządzania dotyczącymi wskazanego pojęcia.
 • Item
  Implementation and funding of projects focused on non-formal environmental education
  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2021) Rovňák, Martin; Novotný, Roman; Barlák, Ján; Bakoň, Matúš; Chovanec, František; University of Presov, Slovakia; Energy Cluster of Presov Region, Slovakia
  Environmental protection is a fundamental process that requires urgent changes in people's behavior. On this basis, environmental education is currently one of the actual areas of education and the funding of these activities is an extremely important area in this process. One of the possibilities is the Green Education Fund, which supports the development of environmental education, upbringing and awareness in the Slovak Republic. The paper is focused on the evaluation of the Green Education Fund as the funding opportunity for environmental education in Slovakia. Based on the available data, which include the first two calls of the Green Education Fund, we evaluated data on applicants for support from this fund, the amount of financial contribution, location of selected projects, supported and rejected projects and evaluated the course of the first two calls of this fund.
 • Item
  Analiza budżetu obywatelskiego w polskich miastach - studium przypadku Nowego Sącza
  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2022) Musiał-Malago', Monika; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Budżet partycypacyjny − określany w Polsce obywatelskim − jest jednym z narzędzi wspierających proces angażowania mieszkańców w sprawy samorządowe. Pojęcie „partycypacja” można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym oraz politycznym. Budżet obywatelski jest więc narzędziem współrządzenia i próbą włączenia mieszkańców w rozwój lokalny. Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania budżetu obywatelskiego jako narzędzia polityki rozwoju miasta i aktywizacji lokalnej społeczności wokół kluczowych dla niej kwestii. Analiza dotyczy budżetu obywatelskiego miasta Nowy Sącz w województwie małopolskim. Metodą badawczą jest metoda desk research na podstawie danych publicznych. Pozwoliła ona na diagnozę stanu rozwoju budżetów obywatelskich w mieście Nowy Sącz. Na potrzeby niniejszego opracowania analizie poddano projekty zatwierdzone do realizacji, a z analiz zostały wyłączone projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, lecz z różnych względów nie dopuszczone do głosowania.
 • Item
  Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w jednostkach gospodarczych
  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2022) Maślanka, Tomasz; Mazur-Maślanka, Iwona; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  W artykule zaprezentowano kształtowanie się operacyjnych przepływów pieniężnych netto. Analizie i ocenie poddano czynniki, które kształtują przywołane przepływy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wynik finansowy netto i amortyzację. Badania empiryczne zostały zrealizowane w oparciu o dane finansowe podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2009-2018.