Books

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 2547 records
 • Item
  Międzynarodowe negocjacje w ramach Konwencji klimatycznej
  (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2024-06-18) Serzysko, Anna; Gałan, Agnieszka; Zborowska, Izabela; Chodor, Marzena; Dombrowicki, Piotr; Wilomska, Joanna; Żaczek, Marcin; Werkowski, Maciej; Tylka, Aneta; Sekuła, Monika; Mzyk, Paweł; Anna Serzysko; Agnieszka Gałan; Izabela Zborowska; Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
  Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi międzynarodowych prac i działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, które opierają się na realizacji Konwencji klimatycznej stanowiącej główny filar międzynarodowej współpracy w tym zakresie. Intencją autorów jest przedstawienie historii prac nad Konwencją, jej organizacji, procesu decyzyjnego oraz kluczowych obszarów negocjacyjnych.
 • Item
  Zarządzanie kapitałem intelektualnym w erze gospodarki cyfrowej
  (Politechnika Opolska, 2019) Adamska, Małgorzata; Politechnika Opolska
  Zakres publikacji obejmuje 5 rozdziałów. Publikacja przygotowana zo-stała na podstawie pogłębionej kwerendy literaturowej zestawionej z analizą wtórną wyników badań empirycznych, doświadczeń autorki płynących ze współpracy z przedsiębiorstwami regionu oraz autorskich badań dotyczących zarządzania relacjami z kapitałem klienckim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim prowadzonych na przestrzeni ostatnich 10 lat w ramach pracy naukowo-badawczej. Rozdział I – Współczesne uwarunkowania rynku – stanowi prezentację wybranych zagadnień mających znaczący wpływ na aktualny kształt i charakter otoczenia gospodarczego, w jakim funkcjonują przedsiębiorstwa. Jest to otoczenie turbulentne, stanowiące swoisty układ zmiennych szans i za-grożeń oraz nieoczekiwanych możliwości. Jako czynniki oddziaływujące w sposób najistotniejszy zidentyfikowano i zaprezentowano: zjawisko konkurencyjności stanowiące czynnik bodźcowy dla wdrażania zmian organizacyjnych; globalizację jako proces kształtujący na nowo otoczenie rynkowe, konsumpcjonizm i konsumeryzm jako wyznaczniki nowego podejścia do relacji z klientem; przestrzeń wirtualna jako fundament dla ery gospodarki cyfrowej. W ostatniej części rozdziału pierwszego omówiona został rola przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym, ze wskazaniem znaczenia i wpływu otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz nowoczesnego modelu prowadzenia biznesu. Rozdział II – Podstawy koncepcyjne kapitału intelektualnego – jest omówieniem genezy rozwoju koncepcji kapitału intelektualnego, wychodzącej od wykorzystania w zarządzaniu organizacją trzech czynników: środków rzeczowych, finansowych i zasobów ludzkich. Jako jeden z kluczowych wątków w rozwoju koncepcyjnym kapitału intelektualnego wskazano pomiar wartości wyniku finansowego, w którym wskazano potrzebę zaakcentowania elementów kapitału intelektualnego jaki istotnych czynników niematerialnych, kreujących wartość przedsiębiorstwa. W rozdziale zaprezentowane zostały kamienie milowe w rozwoju koncepcji kapitału intelektualnego w Polsce i na świecie oraz dokonany został przegląd wybranych definicji kapitału intelektualnego. W toku omawiania podstaw koncepcyjnych nie mogło zabrakną również przeglądu składników kapitału intelektualnego wg różnych autorów. W dalszej części rozdziału zidentyfikowani zostali interesariusze wiedzy o kapitale intelektualnym oraz przedstawione zostały „Zasady skutecznej komunikacji kapitału intelektualnego” opracowane przez Komisję ds. Kapitału Intelektualnego Europejskiej Federacja Stowarzyszeń Analityków Finansowych. W rozdziale ujęto również prezentację odniesienia tradycyjnych funkcji zarządzania do koncepcji kapitału intelektualnego oraz przedstawiono funkcje zarządzania kapitałem intelektualnym oraz ich wpływ na tworzenie wartości. W tym kontekście zaprezentowana została Platforma Wartości integrująca wszystkie elementy kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Celem koncepcji Platformy Wartości jest wpieranie przedsiębiorstwa w dążeniu do realizacji przyjętych celów. Zaprezentowane zostały również efekty oddziaływania kapitału intelektualnego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Omówiona została także relacja i zależności pomiędzy kapitałem intelektualnym a systemem zarzą-dzania wiedzą. Rozdział III – Charakterystyka elementów kapitału intelektualnego – obejmuje prezentację różnych podejść do struktury kapitału intelektualne-o, zaś jako główny, służący szczegółowej charakterystyce przyjęto model wartości rynkowej Skandia. W kolejnych podrozdziałach omówiono kolejno kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego potencjału intelektualnego oraz czynników kreowania zaangażowania i lojalności pracownika. Część literaturowa została uzupełniona o prezentację wyników badań prowadzonych w obszarze zarządzania motywacją personelu sprzedażowego. Jako drugi omówiony został kapitał rynkowy, w podziale na kapitał klientów, kontrahentów i konkurencji. W części dotyczącej kapitału klientów zaproponowano koncepcję podziału na: przeszłych, aktualnych i przeszłych oraz uwzględnienie cyklu życia klienta w zarządzaniu kapitałem klienckim. Część literaturowa została uzupełniona o prezentację wyników badań prowadzonych w obszarze zarządzania relacjami z klientem. Ostatnim omówionym elementem w strukturze kapitału intelektualnego był kapitał organizacyjny, zaprezentowany w podziale na kapitał procesów, z przybliżeniem pojęcia zarządzania procesami w kontekście ciągłego doskonalenia oraz kapitał innowacji, w którym dokonana zo-stała charakterystyka pojęcia „innowacyjność” oraz jego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa. Część literaturowa została uzupełniona o prezentację wyników badań regionalnych prowadzonych w obszarze transferu wiedzy z nauki do przemysłu, koncentrujących się na uwarunkowania prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Rozdział IV – Wybrane metody pomiaru, raportowania i wyceny kapitału intelektualnego – prezentuje ogólny przegląd wymienionych w literaturze przedmiotu metod pomiaru, raportowania i wyceny kapitału intelektualnego, w podziale na metody: bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego, kapitalizacji rynkowej, oparte na zwrocie aktywów oraz kart punktowych. Zaprezentowana została klasyfikacja metod pomiaru kapitału intelektualnego według Karla E. Sveibiego, zaś szczegółowo przedstawione zostały wybrane metody: Monitor Aktywów Niematerialnych, Skandia Na-wigator oraz Zrównoważona Karta Wyników. W końcowej części rozdziału omówione zostały aspekty ekonomiczno-finansowe wyceny kapitału intelektualnego. Rozdział V – Przykład wyceny kapitału intelektualnego Grupy Żywiec S.A. – stanowi rozdział badawczy prezentujący zastosowanie praktyczne wskaźników wyceny kapitału intelektualnego na przykładzie danych pozyskanych ze „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych grupy Ży-wiec S.A. oraz grupy kapitałowej Żywiec S.A.” za lata 2017 i 2018. Zastosowane w analizie wskaźniki to: wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej, współczynnik q-Tobina, wskaźnik skalkulowanej wartości nie-materialnej, wskaźnik intelektualnej wartości dodanej. Struktura pracy zakończona jest podsumowaniem oraz wymaganymi spisami rzeczy.
 • Item
  Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, Socjologia, Politologia
  (Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017) Kaleta, Radosław; Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki
 • Item
  Małe gospodarstwa rolne w lokalnych systemach żywnościowych w kontekście kształtowania regionalnego bezpieczeństwa żywnościowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
  (Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2024-05-25) Czekaj, Marta; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Zagadnienie bezpieczeństwa żywnościowego urasta w ostatnich latach do rangi problemu o skali dotychczas niespotykanej w realiach XXI wieku. Składa się no to wiele różnorodnych uwarunkowań, z których część podnoszonych i wskazywanych była od wielu lat, cześć natomiast pojawiła się jako efekt wydarzeń, które w opinii wielu naukowców, polityków, mężów stanu nie powinny mieć miejsca i były dotąd nie do wyobrażenia w obrębie krajów rozwiniętych. Bezpieczeństwo żywnościowe obywateli to kwestia podstawowa dla każdego państwa świata. Proces zapewniania tego bezpieczeństwa napotyka jednak szereg problemów, wśród których na pierwszy plan wysuwają się te o podłożu antropogenicznym. Celem głównym opracowania jest ocena znaczenia małych gospodarstw rolnych – uczestników lokalnych systemów żywnościowych – w procesie budowania bezpieczeństwa żywnościowego w regionach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Pomimo, że małe gospodarstwa rolne pełnią szereg ważnych funkcji o charakterze produkcyjnym, środowiskowym i społecznym, są one także mocno krytykowane, a wymienione obszary funkcji stają się także ich słabymi stronami. Wskazuje się na ich niską efektywność ekonomiczną, małe możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej, mało produktywne wykorzystanie zasobów ziemi i siły roboczej. Przedstawione w pracy wyniki wskazują jednak, że małe gospodarstw rolne mają znaczny potencjał do zapewniania regionalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Co ważne, małe gospodarstwa rolne wytwarzają z reguły w sposób ekstensywny, a ich produktywność może zostać stosunkowo łatwo zwiększona poprzez wzrost nakładów na środki produkcji. Małe gospodarstwa rolne mają priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego dla regionów rozdrobnionych agrarnie, a ich możliwości zwiększania wytwarzanej produkcji powinny być pielęgnowane, chronione i monitorowane.
 • Item
  Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja - Nauka - Gospodarka
  (Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, 2023) Greń, Paweł; Mikowski, Łukasz; Walczak, Jan; Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach; Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa; Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
  Pojęcia nowoczesności, społeczeństwa i informacji wyznaczają pole tematyczne podejmowanych w monografii rozważań. Są częstym przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się naukami społecznymi, ale również inżynieryjno-technicznymi. Permanentna dynamizacja coraz to nowszych rozwiązań technicznych w istotnym stopniu determinowała i determinuje zmianę nie tylko natury, ale także kultury organizacyjnej społeczeństw. Szczególnie dostrzegalne staje się to w obliczu sytuacji kryzysowych. Uświadamiają one bowiem drzemiący w ludzkości potencjał, ale też definiują skalę problemów. Egzemplifikuje to czas pandemii, która zdekomponowała dotychczasowy model funkcjonowania świata. Destabilizacji uległa większość sektorów życia. Społeczeństwo niejako zmuszone zostało do życia pośród pandemii. Oblicze, w którym znalazła się ludzkość, określano w dyskursie medialnym mianem „nowej rzeczywistości”. Formułowano wówczas szereg pytań, m.in.: Czy w „nowej rzeczywistości” przewidziano – choćby w substytucyjnej formie – dalsze funkcjonowanie niezbędnych dla społeczeństwa instytucji publicznych? Czy zaproponowane rozwiązania przyniosą oczekiwane rezultaty? Na te i wiele innych pytań Autorzy niniejszej monografii szukali odpowiedzi.