Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Abstract
Niniejszy raport przedstawia wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) przeprowadzonego w latach 2011-2012 w 24 krajach. Badanie przygotowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Łącznie przebadano 166 tys. osób w wieku 16-65 lat, w tym ponad 9 tys. Polaków. Unikatową częścią badania jest bezpośredni pomiar trzech umiejętności: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Kompetencje mierzone w PIAAC są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. Pierwsze trzy rozdziały raportu obejmują wprowadzenie do koncepcji i metodologii badania: omówiona jest historia badań kompetencji, rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju oraz cele badania PIAAC i definicje mierzonych w nim umiejętności. Ponadto przedstawiony jest schemat wywiadu i pomiaru umiejętności, a także opis realizacji badania w Polsce. Kolejne rozdziały poświęcone są analizie wyników PIAAC, z naciskiem na analizę wyników Polaków. Przedstawione są kolejno wyniki PIAAC w perspektywie międzynarodowej, zróżnicowanie kompetencji Polaków, w tym w odniesieniu do ich sytuacji na rynku pracy, intensywności wykorzystywania badanych umiejętności oraz aktywności edukacyjnej. Osobne rozdziały poświęcone są kompetencjom osób młodych rozważanych w kontekście ich ścieżek edukacyjnych i losów zawodowych, analizie zróżnicowania kompetencji wykorzystywania TIK oraz porównaniu wyników badania IALS (przeprowadzonego w Polsce w 1994 r.) i PIAAC. Uzyskane wyniki są dobrą bazą do dalszych pogłębionych analiz.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection