Edukacja ekologiczna. Wybrane problemy

Abstract
Niniejsza wieloautorska monografia jest zbiorem materiałów pokonferencyjnych. Zamieszczone zostały w niej wybrane artykuły prelegentów, którzy wygłosili referaty na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania współczesnej edukacji ekologicznej w Polsce”. Konferencja odbyła się 9 kwietnia 2014 roku w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej organizatorem było Koło Naukowe Sozologów. Zagadnienia i problemy edukacji ekologicznej można rozpatrywać w różnych kontekstach i aspektach. W niniejszej publikacji podjęte zostaną: • kwestie realizacji edukacji ekologicznej na wszystkich szczeblach edukacji formalnej (Ewa Kopeć „Znaczenie i rola edukacji ekologicznej w nauczaniu początkowym”, Paulina Pękalska, Katarzyna Pielacińska „Ochrona wód i lasów – edukacja ekologiczna od przedszkola do szkoły średniej”, Małgorzata Karaczyn, Klaudia Kardynał, Piotr Wasik „Projekt edukacyjny możliwością kształtowania postawy ekologicznej wśród gimnazjalistów”, Justyna Ślęzak, Emilia Pyzdek, Monika Mroczek, Małgorzata Skrabacz „Wpływ edukacji ekologicznej na świadomość ekologiczną społeczeństwa na przykładzie studentów PWSZ w Tarnowie)”; • problemy i sposoby realizacji edukacji przyrodniczo-leśnej w terenie, podejmowane np. przez Lasy Państwowe (Agnieszka Hutniczak „Zajęcia w terenie ważnym elementem edukacji ekologicznej”, Paweł Matulewski, Wojciech Borzyszkowski, Sandra Wajchman „Turystyka na obszarach leśnych Pojezierza Brodnickiego”, Wojciech Borzyszkowski, Sandra Wajchman, Paweł Matulewski „Formy edukacji leśnej realizowane w Lasach Państwowych”, Jacek Mikuła „Idea utworzenia ścieżki przyrodniczej na obszarze lasku Lipie i jego okolicy”); • analizy fabuł zabaw ruchowych i muzycznych (Piotr Winczewski „Świat zwierząt obrazowany w fabułach dydaktycznych zabaw ruchowych”, Piotr Winczewski „Natura nieożywiona i flora jako tematyka zabaw muzyczno-ruchowych”); • filozoficzne i etyczne problemy edukacji ekologicznej (Magdalena Klaudia Terlecka „Dwanaście zasad współczesnej edukacji ekologicznej w myśli Alberta Schweitzera”); • kwestie edukacji ekologicznej w odniesieniu do produktów i świadomości ekologicznej konsumentów (Anna Kurzak „Zrównoważony produkt wynikiem edukacji ekologicznej społeczeństwa. Studium przypadku”, Łukasz Sokołowski „Znakowanie produktów ekologicznych jako forma edukacji ekologicznej”). Tematyka konferencji Koła Naukowego Sozologów oraz niniejszej monografii, wskazuje, iż edukacja ekologiczna może stanowić przedmiot wieloaspektowych rozważań naukowych, a podejmowane w niej problemy są interdyscyplinarne. Może być: filozofią, profesją narzędziem ochrony środowiska, zintegrowanym elementem zarządzania środowiskiem, a przede wszystkim podstawowym obszarem edukacji prowadzonej na wszystkich szczeblach edukacji formalnej oraz jednym z najważniejszych zagadnień realizowanych w ramach edukacji nieformalnej. Kwestie podjęte zarówno w trakcie konferencji, jak i w niniejszej monografii stanowią jedynie ułamek problemów i aspektów, w których można rozpatrywać zagadnienia podejmowane przez edukację ekologiczną.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection