Teoria dzieła sztuki Stefana Morawskiego - próba rekonstrukcji

Abstract
This paper is a reconstruction of Stefan Morawski’s understanding of what a work of art is. Three fundamental aspects are taken into account, namely: the ontologi-cal status, axiological status, and hermeneutical status of a work of art. This re-construction includes as its sources diverse papers published by Morawski in various places – a diversity which attests to the constant modifications of his conclusions.

Artykuł jest rekonstrukcją stanowiska Stefana Morawskiego co do rozumienia tego, czym jest dzieło sztuki. Pod uwagę brane są trzy podstawo-we aspekty: status ontologiczny, status aksjologiczny i status hermeneutyczny dzieła sztuki. Prowadzona rekonstrukcja uwzględnia teksty Stefana Morawskiego, które publikowane były w różnych wydawnictwach i niosły ze sobą nieustannie modyfikowane rozstrzygnięcia.
Description
Keywords
Citation
P. J. Przybysz, Teoria dzieła sztuki Stefana Morawskiego - próba rekonstrukcji, Estetyka i Krytyka, Nr 28 (1/2013), ss. 117-131
Belongs to collection