Specyfika koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego jako "problemu bez rozwiązania"

Abstract
Analiza różnych podejść do koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego wyraźnie świadczy o odmiennym rozumieniu tego terminu. Wynika to z braku jasno sprecyzowanej definicji, co skutkuje zróżnicowaną interpretacją i poszukiwaniem zupełnie rozbieżnych rozwiązań. Problemu definiowanego, analizowanego i rozwiązywanego w kilku etapach nie można zatem traktować w tradycyjny sposób. Mechanizmy kierujące funkcjonowaniem problemów bez rozwiązania powodują, że pomimo konsensusu uznawania bezpieczeństwa żywnościowego za jedne z najważniejszych priorytetów globalnych i krajowych, proponowane są różne strategie i kierunki działań. Wsparcie jednych zaprzecza innym, wywołując konflikty już w samym rozumieniu koncepcji i jej realizacji. Znajomość charakteru takich problemów zmusza do dużej ostrożności przy interpretowaniu stanowisk poszczególnych zainteresowanych stron oraz wyciąganiu wniosków.
Description
Keywords
Citation
Grochowska R.: Specyfika koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego jako "problemu bez rozwiązania". "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 3, s. 95-106.
Belongs to collection