Analiza socjologiczna uczestników wykładu otwartego: wybrane aspekty (na podstawie prelekcji profesora Andrzeja Zybertowicza)

Abstract
Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, które zatytułowano "Sprawozdanie z wykładu" oraz "Analiza wyników badania uczestników wykładu". W pierwszej kolejności przedstawiono kluczowe zagadnienia z wykładu otwartego prof. Andrzeja Zybertowicza w WZNoS KUL w Stalowej Woli, a następnie dokonano analizy wyników badania ankietowego przeprowadzonego podczas tej prelekcji wśród prawie wszystkich jej uczestników (wzięło w niej udział około 160 osób, zaś ankietę wypełniło 128). Badanie pozwoliło zorientować się, jakie są podstawowe cechy społeczno-demograficzne słuchaczy wykładu oraz jakie mają oni oczekiwania co do przyszłych prelegentów, którzy mogliby wygłosić w WZNoS KUL prelekcję na jakiś interesujący temat. Zgromadzone wyniki mogą być wykorzystane przy organizacji kolejnych wykładów. Dostarczają ponadto wiedzy o wyborach kanałów informacji w tego typu przedsięwzięciach. Poznawszy te kanały, można opracować strategię promocyjną, pozwalającą zwiększyć frekwencję w prelekcjach wygłaszanych przez naukowców dla szerokiej publiczności.

This study herein consists of two parts, which are titled Report on the lecture and the Analysis of the research results of the lecture participant. In the first place, key issues in an open lecture by Prof. Andrew Zybertowicz in WZNoS KUL Stalowa Wola, and then analyzes the results of a survey conducted during the talk among almost all participants (it was attended by about 160 people, 128 filled out the questionnaire). The research allowed to figure out what are the basic socio-demographic characteristics of the lecture audience and what expectations they have as to future speakers who could deliver a lecture at the Off-Campus Faculty of Social Sciences in Stalowa Wola and raise some interesting topic. The collected results can be used in the organization of the next lectures. Further they provide information about the channels’ choices of information about these types of ventures. Having known these channels, one can develop a promotional strategy that allows to increase attendance at lectures given by scientists to the general public.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection