Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej

Abstract
Przedmiotem artykułu jest propozycja teoretyczno-metodologiczna dla ujęcia wzrastającej roli transnarodowych organizacji i stowarzyszeń, które siłą swojego oddziaływania wyeksponowały arenę deliberacji i dialogu politycznego w obszarze właściwego rozstrzygania instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich. Autorka dokonała wskazania słuszności prowadzenia badań z perspektywy transnarodowej, odrzucając tym samym państwowo-centryczne postrzeganie badanej rzeczywistości. Transnarodowa perspektywa badawcza służy wyjaśnianiu istoty i form interakcji zachodzących pomiędzy dużymi grupami społecznymi, jak partie polityczne, związki zawodowe, ruchy społeczne, grupy zawodowe itp., które podjęły aktywność w środowisku międzynarodowym, rozwijając z poziomu narodowego sieci działające ponad strukturami państwowymi (niepaństwowe, pozanarodowe, pozapaństwowe). Jest to mniej popularna perspektywa badawcza na gruncie polskiej literatury. Habilitantka wskazała zasadność jej zastosowania do badania procesów politycznych zachodzących w Unii Europejskiej z uwzględnieniem trychotomii analitycznej polity, policy, politics. Prowadząc badania należy traktować UE jako odrębną wspólnotę polityczną (ang. polity), w ramach której dochodzi do urzeczywistnienia zamierzeń i podjęcia działań (ang. policy) w wyniku złożonych procesów krystalizacji woli politycznej i wyrazu interesów (ang. politics). Nie ujmując wagi dwóch pierwszych płaszczyzn analizy w poszukiwaniu procesów i aktorów transnarodowych należy koncentrować się zwłaszcza na trzecim, proceduralnym wymiarze.
Description
Keywords
Citation
Witkowska M., Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej, „Studia Politologiczne”, nr 27/2013, Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej, s. 122-137
Belongs to collection