Operational risk as a problematic triad: risk - resource security - business continuity

Abstract
Paper introduces to the management science the concept of inseparable problematic triad: operational risk - resource security - business continuity. It is shot from the perspective of organization theory, complementary for universal financial perpsective in the theory of risk management.
Description
Praca wprowadza do nauk o zarządzaniu koncepcję nierozerwalnej triady problemowej: ryzyko operacyjne - bezpieczeństwo zasobowe - ciągłość działania. Jest to ujęcie z perspektywy teorii organizacji, uzupełniające powszechną dotąd perspektywę finansową w teorii zarządzania ryzykiem.
Keywords
Citation
Belongs to collection