Patriotyzm na kartach Kronik Klasztoru Jasnogórskiego z okresu Polski Ludowej

Abstract
While reading the Chronicle of Jasna Góra Monastery we can find the Paulinites’ definition of ‘patriotism’ quite different from its official meaning popular in Polish People’s Republic. They did not approve the acts of violence, socialist principles especially atheism. Paulinites understood the term ‘patriotism’ as deep and true love for their mother-country; love connected sentimentally with such traditional values as: God – Honour – Homeland. Despite all the attempts to marginalize the Church, the Monastery remained the Polish spiritual capital city. In the Chronicle there is the sense of hope for better, undefined future. The hope was supported by religiousness and patriotic attitude of pilgrims frequently gathering at Jasna Góra. Any efforts of Communists could abstract Polish people from their religion. It was believed that the system and Government imposed by the Communists were only an episode of Polish history because they were not rooted in the tradition deeply. On the other hand, John Paul ‘s support was extraordinary important for Paulinites and their attitude towards the homeland. It also helped and mobilized illegal political opposition in Poland that succeeded in 1989 finally.

Z lektury zapisów w Kronikach Jasnogórskich można wyraźnie odczytać, że paulini inaczej definiowali pojęcie patriotyzmu niż było jego oficjalne rozumienie w Polsce Ludowej. Prezentowali brak akceptacji dla aparatu przemocy, dla ideologii socjalistycznej i ateizacji. Na Jasnej Górze patriotyzm pojmowano jako głębokie uczucie miłości ojczyzny, sentymentalnie połączone z tradycyjnymi wartościami: Bóg – Honor – Ojczyzna. Pomimo zwalczenia Kościoła, prób zepchnięcia go na margines życia społecznego i narodowego, Klasztor Jasnogórski pozostał duchową stolicą Polaków. W systematycznie prowadzonych zapisach kronikarskich przebija się poczucie nadziei na lepsze, bliżej nieokreślone jutro. Ta nadzieja, wzmacniana religijnością pielgrzymów, patriotyczną postawą zbierających się pod Jasnogórskim Szczytem była podtrzymywana. Okazywało się, że pomimo wszelkich wysiłków władz komunistycznych, Polacy ciągle jeszcze byli silnie katoliccy. Powodowało to przekonanie, że narzucony system i władze, nie wyrastające z polskiej tradycji są tylko fragmentem, czy też epizodem w dziejach ojczyzny. Wyraźnie PRL-owski system nie odpowiadał wizji miłości ojczyzny prezentowanej przez zakon. Niezwykle ważne dla tej postawy paulinów było wsparcie papieża Jana Pawła II. Pomogło to i mobilizowało do wspierania nielegalnej opozycji politycznej w Polsce, która ostatecznie swoją walkę zwieńczyła sukcesem w 1989 roku.
Description
Keywords
Citation
J. Durka, Patriotyzm na kartach Kronik Klasztoru Jasnogórskiego z okresu Polski Ludowej, "Język. Religia. Tożsamość", T. V: Wymiary tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 63-79.
Belongs to collection