Uczeń w wieku wczesnoszkolnym z trudnościami w uczeniu się. Diagnoza - terapia

Abstract
Tekst został poświęcony trudnościom w uczeniu się dzieci w młodszym wieku szkolnym. Przedstawia różnorodność definicji oraz ich najważniejsze cechy. Charakteryzuje wybrane czynniki środowiskowe decydujące o powodzeniu szkolnym uczniów oraz przedstawia krótką analizę materiału badawczego ukazującego wzrost liczby uczniów z trudnościami w nauce. Artykuł dotyczy diagnostyki i postępowania terapeutycznego, podkreślając rolę wyznaczania strefy najbliższego rozwoju w procesie terapeutycznym i znaczenia indywidualizacji / personalizacji w procesie nauczania.

This paper will focus on issues related to learning disabilities of younger school-aged children. Shows the diversity of definitions and their key features. It applies also to certain environmental factors determining the success of school children and presents a brief analysis of research material on the increase in the number of pupils with learning difficulties. This paper deals with diagnosis and therapy procedure, while emphasizing the role o f determining the zone of proximal development in the therapeutic process and the importance of individualization/personalization in the teaching process.
Description
Keywords
Citation
Joanna Skibska: Uczeń w wieku wczesnoszkolnym z trudnościami w uczeniu się. Diagnoza-terapia. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, Tom LXIV/2011, s. 119-125.
Belongs to collection