Ocenianie włączające w praktyce edukacyjnej jako szansa zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Abstract
Tekst został poświęcony problematyce oceniania włączającego oraz jego wielopłaszczyznowego rozumienia. Charakteryzuje zasady i metody wykorzystywane w ocenianiu włączającym oraz omawia najważniejsze cele, którym powinno służyć, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazuje szczególne miejsce oceniania włączającego w motywowanie dziecka do wysiłku na miarę indywidualnych możliwości, a tym samym odnoszenia przez nie sukcesu będącego swoistym rodzajem nagrody.

The text is devoted to issues of including assessing and of its multilevel understanding. It is characteristic of principles and methods used in including assessing as well as is discussing important aims which it should serve, including individual possibilities and needs of the child with special education needs. It is indicating the special place of assessing including into motivating the child to effort up to the standards of individual possibilities, and hence being a success by them and being a specific type of the award
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection