Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych

Abstract
Przygotowanie niniejszego opracowania zostało ukierunkowane na osiągnięcie dwóch celów poznawczych. Pierwszym celem jest przybliżenie podstaw teoretycznych dwóch wymiarów polityki społecznej - polityki wobec starości i polityki wobec ludzi starych. Drugi cel obejmuje natomiast analizę propozycji i faktycznie podejmowanych działań na rzecz osób starszych, które zostały zawarte w dokumentach strategicznych i raportach badawczych opracowanych na poziomie centralnym, regionalnym (woj. podlaskie) i lokalnym (miasto Bialystok). Przegląd tym samym ma na celu rozpoznanie dotychczasowych praktyk, jak również działań zalecanych lecz do tej pory nie wdrażanych oraz zakresu zaangażowania partnerów społecznych na wszystkich etapach konstruowania i wdrażania omawianego obszaru polityki społecznej. Raport oparty jest na analizie danych zastanych (Desk Research).

Preparation of this study was designed to achieve two objectives. The first goal is to introduce the theoretical basis of two dimensions of social policy - policy towards old age and policy towards older people. The second objective covers analyzes of the proposals and actually undertaken activities for older people that were included in strategic documents and research reports compiled at central, regional (Podlaskie Voivodeship) and local levels (city of Bialystok). Thus, overview was aimed to identify current practices, as well as recommended actions that have not been implemented and the extent of involvement of social partners at all stages of the design and implementation of this area of social policy. The report is based on analysis of existing data (desk research).
Description
Keywords
Citation
A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review), Fundacja SocLab, Białystok 2014, 98p. DOI: 10.13140/RG.2.1.3680.9443 .
Belongs to collection