Dobór małżeński i integracja imigrantów w małżeństwach mieszanych – stan badań

Abstract
Celem publikacji jest prezentacja istniejącego stanu wiedzy o małżeństwach mieszanych wyróżnionych ze względu na kryterium narodowości i pochodzenia etnicznego współmałżonków w kontekście doboru małżeńskiego i integracji imigrantów w krajach przyjmujących. Praca zawiera omówienie sposobów definiowania małżeństwa oraz typów małżeństw mieszanych. Przedstawia również w świetle wybranych koncepcji teoretycznych dobór małżeński oraz społeczny wymiar integracji imigrantów, którzy zawarli małżeństwa mieszane. W kolejnej części tekstu zaprezentowane zostały najważniejsze badania nad małżeństwami mieszanymi przeprowadzone przede wszystkim na gruncie studiów migracyjnych. Publikację kończą wnioski podsumowujące najważniejsze osiągnięcia z zakresu omawianej problematyki oraz próba wskazania potencjału tego kierunku badań w polskich studiach migracyjnych.

The aim of this study is to present the state of the art of research on mixed marriages in terms of ethnicity and nationality. The study covers the works on mate selection and immigrants integration. It begins with an overview of existing definitions of marriage and types of mixed marriage as well. These introductory reflections are followed by the presentation of marital matching process and social integration of immigrants from different theoretical perspectives. Then, the analysis of studies of intermarriage come in first place focusing primarily on migration studies. The study ends with the conclusions that summarize the most important scientific achievements of researchers in the field of intermarriage research. It encompasses also separate section on the potential of the intermarriage research in Poland.
Description
Keywords
Citation