Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne

Abstract
Celem pracy jest ukazanie działalności charytatywnej w płaszczyźnie norm Kościoła, praktycznej ich realizacji w Polsce oraz wniosków i postulatów dotyczących udoskonalenia tego sektora kościelnej praktyki w przyszłości. Do realizacji założonego celu wykorzystano dokumenty Kościoła współczesnego, literaturę przedmiotu oraz własne badania socjologiczne. Autor przebadał 275 proboszczów z 11 diecezji i 2 zgromadzeń zakonnych oraz 394 katolików świeckich z 8 parafii miejskich i 8 parafii wiejskich. Dobór próby był celowy. Narzędziem badań był kwestionariusz ankiety obejmujący 57 pytań. Praca ma charakter interdyscyplinarny, a jako metodę przyjęto schemat sylogizmu praktycznego, w ramach którego zastosowano wiele metod szczegółowych. Praca składa się z 3 części, z których każda zawiera 3 rozdziały. Część I (normatywna) przedstawia istotę i teologiczne podstawy posługi charytatywnej Kościoła, zadania charytatywne wszystkich grup Ludu Bożego oraz przedmiot działalności charytatywnej. Część II (socjologiczna) opisuje stan świadomości duszpasterzy i katolików na temat posługi charytatywnej Kościoła oraz środowiska i formy jej realizacji we współczesnej Polsce. Część III (prakseologiczna) ukazuje kierunki odnowy formacji charytatywnej duchownych i świeckich, postulaty odnowy struktur organizacyjnych oraz doskonalenia form i metod działalności charytatywnej Kościoła w Polsce.
Description
Keywords
Citation
W. Przygoda. Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
Belongs to collection