Rola kreowania przedsiębiorczości przez samorządy lokalne w agrobiznesie

Abstract
W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie rolę kreowania przedsiębiorczości przez samorządy lokalne w agrobiznesie. Rola ta przejawia się w stworzeniu i wypromowaniu wielu form przedsiębiorczości możliwych do realizacji w polskim agrobiznesie. Przedsiębiorczość w gminach jest ograniczona przez inicjatywy mieszkańców, ich kreatywność i kwalifikacje, zdolność do rozwiązywania problemów, umiejętności w zakresie metod i technik planowania, organizowania i zarządzania, a także szybkość reakcji w stosunku do zmieniających się warunków otoczenia. Społeczność lokalna na każdym stopniu rozwoju ma określone potrzeby i preferencje, które muszą być właściwie kategoryzowane i uwzględnione w strategicznym planowaniu rozwoju gminy.

Article moves matter of part of creating enterprises by local autonomies in range of agriculture. Time-limit and notion of enterprise became in our country popularized after year 1989, and so from time of being obligatory laws about leadership economic activities. Practical development of enterprise follows in micro scale. That is to say on rung of commune, of village and individual farms farming phase initial article moves matter of occurrence of enterprise in agribussines and part of authorities and of territorial autonomies in this range. Autonomy territorial introduces individually to one’s own activities, own ideas, initiatives and enterprise and economic succes of communes depends from engagements and activities of authorities local and of conditionings economic stepping out on given ground. Then in article became introduced. New forms of enterprise in agroculture as chance, which apperaed in him and should be quickly recognized and used.
Description
Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/; krzysztof.firlej@uek.krakow.pl
Keywords
Citation
Belongs to collection