Impact of management professionalization on competitiveness of agricultural and food companies

Abstract
W przedstawionym artykule autor zastanawia się nad problemem wpływu stopnia profesjonalizacji zarządzania na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego należących do subindeksu WIG – Spożywczy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie realizacji poszczególnych funkcji zarządzania obrazuje aktualny ich zakres stosowania w tak specyficznych przedsiębiorstwach, których misja obejmuje nie tylko osiąganie doskonałych wyników finansowych, ale sprzyja zapewnieniu szeroko pojętego bezpieczeństwa żywnościowego. W artykule zbadano tezę, że profesjonalizacja funkcji zarządzania jest dla przedsiębiorstw działaniem zmierzającym do wykorzystania wszelkiego rodzaju pojawiających się możliwości i pożądanych tendencji oraz zapewniającym przetrwanie i rozwój. Starano się także wykazać, że profesjonalizacja zarządzania jest dla przedsiębiorstw rolno – spożywczych niezwykle istotnym zadaniem prowadzącym do koncentracji działań wspierających ich efektywność.

Abstract: In the presented article the author reflects on the problems affecting the degree of professionalization of management on the competitiveness of the agri – food enterprises belonging to the subindex WIG – Food Stock Exchange in Warsaw. Examination of the various management functions reflects the current scope of such specific companies, whose mission includes not only the excellent results of the financial management, but helps to ensure broad-based food security. The author examines the thesis that professionalization is the management function for business activity which aims to use all kinds of opportunities and emerging trends in providing the desired survival and development. There has also been shown that the professionalization of management is very important task for food companies, leading to a concentration of activities in support of their effectiveness.
Description
Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/; krzysztof.firlej@uek.krakow.pl
Keywords
Citation
K.Firlej, Impact of management professionalization on competitiveness of agricultural and food companies, [in:] Contemporary Management Challenges in the Transition Period: The Perspectives of Poland and Spain, Cracov School of Business, Cracow University of Economics, Cracow 2011
Belongs to collection