Polish sector of agri-tourism and rural development

Abstract
W artykule podjęto problematykę aktualnego stanu i funkcjonowania sektora polskiej agroturystyki, która ma na celu zobrazowanie go jako podsystemu turystyki, a zarazem agrobiznesu. W części teoretycznej zaprezentowano podstawowe cechy agroturystyki oraz przedstawiono jej krótką historię funkcjonowania. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie atrakcyjnoś ci sektora agroturystyki, która stanowi jedną z form przedsiębiorczo ci wiejskiej. W opracowaniu poruszono kwestię czynnego udziału państwa w rozwoju agroturystyki.

The paper tackles the issue of agri-tourism in Poland, its contemporary state and functioning and presents it as a subsystem of both tourism and agribusiness. The theoretical part of the paper delineates the main features of agri-tourism and its short history. The main emphasis is put on the attractiveness of agri-tourism as a form of agricultural entrepreneurship. An active role of the government in stimulating agri-tourism development has also been considered
Description
Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/;
Keywords
Citation
K.Firlej, The polish sector of agri-tourism and rural development, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, V VIII, No 6, Warszawa-Poznań, 2006
Belongs to collection