Wpływ kryzysu gospodarczego na system finansowy w Polsce a działania regulacyjne instytucji publicznych w latach 2008-2012

Abstract
Ciąg zdarzeń, jakie nastąpiły w Stanach Zjednoczonych począwszy od drugiej połowy 2007 roku, zainicjował przebieg kryzysu gospodarczego o zasięgu globalnym. Wybuch światowego kryzysu finansowego oraz jego skutki objęły również polską gospodarkę, w tym sektor usług finansowych. Jego przebieg w Polsce i konsekwencje są nieco odmienne od zjawisk, jakie zaszły w innych krajach. Odrębności te wynikają z uwarunkowań gospodarczych, charakteru powiązań przenoszących tendencje kryzysowe i dynamiki przemian wewnętrznych zachodzących w nurcie transformacji systemowej i konwergencji z gospodarką europejską. Przeprowadzone badania dotyczące reakcji w systemie finansowym w Polsce na przebieg światowego kryzysu finansowego dotyczą ilościowych i jakościowych przemian ujawniających się po stronie popytu i podaży rynków finansowych. Procesy te są wypadkową wielu czynników zależnych od tego, co dzieje się w gospodarce oraz od kształtu regulacji. W badaniu zanalizowano skutki kryzysu na podmioty sektora finansowego oraz przeprowadzono analizę działań w sferze regulacyjnej i nadzorczej.
Description
Keywords
Citation
OW SGH