Wykorzystanie metod scenariuszowych w zarządzaniu przemysłem spożywczym

Abstract
Streszczenie: W artykule poruszono problematykę zagadnień dotyczących budowy scenariusza dla zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Aktualny stan funkcjonowania wybranych branż przemysłu spożywczego zobrazowano przy pomocy metody pięciu sił Portera, w której poddano ocenie występujące trendy, ich wpływ na zachodzące zmiany oraz prawdopodobieństwo wystąpienia. Zbadano czynniki makro i mikroekonomiczne warunkujące status quo badanych branż. W przeprowadzonych badaniach oszacowano i oceniono czynniki warunkujące ich funkcjonowanie, powiązania i zależności. Jako rezultat zaprezentowano prognozę zmiennych kreujących sytuację badanych przedsiębiorstw. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że polskie jednostki przemysłu spożywczego są dobrze przygotowane do rywalizacji w nowocześnie funkcjonującej gospodarce, a niezbędnym wymogiem dzisiejszych czasów stało się skonstruowanie dla nich wielowariantowego scenariusza rozwoju, który określiłby strategię działania na najbliższe lata. Przeprowadzone badania stanowią etap wstępny dla tworzenia proponowanego scenariusza, nad którym autor aktualnie pracuje. Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
misja rolnictwa    wizja rolnictwa    wieś    rolnictwo    rozwój społeczny    rozwój gospodarczy    prognozowanie    struktura agrarna    dane demograficzne    infrastruktura    kapitał ludzki    rozwój przemysłowy    produkcja    produkcja żywności    wskaźniki ekonomiczne    wydajność pracy    zatrudnienie    efektywność    inwestycja    zarządzanie jakością    kontrola jakości    efektywność    konkurencyjność    ceny    żywność    przewaga cenowa    przemysł spożywczy    klastry    przedsiębiorstwo spożywcze    business management w rolnictwie    restructuring    development    privatization    restructuring processes    company management    market economy    employment transformation    organization of production    management    structure    gastronomy    determinants of development of the sector    competition in the sector    modernization of enterprises    restructuring    globalization    company    agriculture vision    village    agriculture    social development    economic development    forecasting    agrarian structure    demographics    infrastructure    human capital    industrial development    production    food production    economic indicators    labor productivity    employment    efficiency    investment    quality management    quality control    efficiency    competitiveness    prices    price advantage    clusters    business management in agriculture    przemysł spożywczy    innowacje    analiza konkurencji    czynniki konkurencyjne    competitive advantages    economic conditions    entrepreneurship food industry    innovation    gospodarka żywnościowa    gospodarka żywnościowa przemysł spożywczy    fundusze strukturalne    determinanty konkurencyjności    structural funds    determinants of competitiveness    competitiveness    diagnoza rozwoju przedsiębiorstw    korzyści konkurencyjne w agrobiznesie    endogeniczne determinanty rozwoju    metody scenariuszowe    gospodarka rynkowa    aspekty strategiczne rozwoju    międzynarodowe strategie rozwoju    cele strategiczne    strategie rozwoju przedsiębiorstw    CAP    wspólna polityka rolna    gospodarka rynkowa    programowanie rozwoju agrobiznesu    uwarunkowania organizacyjne    klasyfikacja jakościowa firm    analiza dynamiczna    analiza przestrzenna    analiza porównawcza    profil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczego    GPW w Warszawie    kapitał ludzki    koniunktura rolna    rolnictwo    ceny surowców rolnych    łańcuch żywnościowy    ogniwa agrobiznesu    działy agrobiznesu    instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności    system gospodarki żywnościowej    metody i techniki badawcze sektora agrobiznesu    badania diagnostyczne    ewolucja sektora agrobiznesu    uwarunkowania rozwoju    czynniki rozwoju    przemysł spożywczy    rozwój przemysłu    gospodarka oparta na wiedzy    sektor rolno-spożywczy    agrobiznes    diagnosis of business development    competitive advantages in agribusiness    scenario methods    market economy    strategic aspects of development    international development strategies    strategic objectives    CAP    common agricultural policy    market economy    agribusiness development programming    organizational conditions    classification of quality companies    dynamic analysis    spatial analysis    comparative analysis    economic profile of agri-food industry    Warsaw Stock Exchange    human capital    agricultural prosperity    agricultural commodity prices    agribusiness cells    departments of agribusiness    institutional determinants of competitiveness    diagnostic tests    evolution of agribusiness sector    growth factors    development of industry    knowledge-based economy    agri-food sector    agribusiness
Citation
K. Firlej, Wykorzystanie metod scenariuszowych w zarządzaniu przemysłem spożywczym, red. Dworzecki Z., Romanowska M., Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 207 – 217.