Uwarunkowania i tendencje rozwoju agrobiznesu w Polsce i Unii Europejskiej

Abstract
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rolnictwa na terenie Unii Europejskiej określono zasady jednolitego funkcjonowania, ochrony i wspierania sektora rolnego w krajach członkowskich. Zasady te nazwano Wspólną Polityką Rolną, która jest wdrażana we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej już ponad 40 lat. To właśnie bieżąca polityka rolna warunkuje stan rolnictwa i agrobiznesu oraz wytycza kierunki rozwoju. Znaczący wpływ mają także uwarunkowania historyczne, geograficzne i społeczne istniejące w poszczególnych krajach. Ma to istotny wpływ na osiągnięcia gospodarcze, co jest wynikiem tradycji i stanu rozwoju poszczególnych branż we wszystkich krajach Europy. Oceniając pozycję sektora agrobiznesu i jego możliwości rozwojowe na rykach polskim i europejskim należy zauważyć, że przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich stanęły przed ogromną szansą zdobycia nowych rynków zbytu. Rynek Unii Europejskiej jest bardzo duży, ale również wymagający. Przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że aby na nim zaistnieć i pozostać, to należy spełnić wiele obowiązujących warunków dostosowujących funkcjonowanie ich podmiotów do standardów europejskich. Aktualnie pojawiło się wiele możliwości wspierających bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw w sektorze agrobiznesu. Należy jednak zauważyć, że ich kształtowanie i rozwój jest zdeterminowany i uzależniony od właściwej organizacji i sposobu zarządzania. Ich zewnętrzny i wewnętrzny wizerunek jest kształtowany przez zatrudnioną w nich kadrę. To właśnie od posiadanej przez nią umiejętności, zdolności i kreatywności zależy sukces w pozyskiwaniu możliwych środków z funduszy strukturalnych przeznaczanych na rozwój rolnictwa i terenów wiejskich, który przełoży się na przyszły status rynkowy przedsiębiorstwa. Równie ważnym jest rozwój przedsiębiorczości jako element rozwoju agrobiznesu w krajach Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość warunkuje rozwój agrobiznesu w poszczególnych krajach, co przekłada się na jego ogólny stan i funkcjonowanie w Europie.
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
diagnoza rozwoju przedsiębiorstw    korzyści konkurencyjne w agrobiznesie    endogeniczne determinanty rozwoju    metody scenariuszowe    aspekty strategiczne rozwoju    międzynarodowe strategie rozwoju    cele strategiczne    strategie rozwoju przedsiębiorstw    CAP    wspólna polityka rolna    gospodarka rynkowa    programowanie rozwoju agrobiznesu    uwarunkowania organizacyjne    klasyfikacja jakościowa firm    analiza dynamiczna    analiza przestrzenna    analiza porównawcza    profil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczego    GPW w Warszawie    kapitał ludzki    koniunktura rolna    rolnictwo    ceny surowców rolnych    łańcuch żywnościowy    ogniwa agrobiznesu    działy agrobiznesu    instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności    system gospodarki żywnościowej    metody i techniki badawcze sektora agrobiznesu    badania diagnostyczne    determinanty rozwoju    ewolucja sektora agrobiznesu    uwarunkowania rozwoju    czynniki rozwoju    przemysł spożywczy    rozwój przemysłu    gospodarka oparta na wiedzy    sektor rolno-spożywczy    agrobiznes    diagnosis of business development    competitive advantages in agribusiness    endogenous determinants of development    scenario methods    strategic aspects of development    international development strategies    strategic objectives    CAP    common agricultural policy    market economy    agribusiness development programming    organizational conditions    classification of quality companies    dynamic analysis    spatial analysis    comparative analysis    Warsaw Stock Exchange    human capital    agricultural prosperity    agriculture    agricultural commodity prices    food chain    departments of agribusiness    institutional determinants of competitiveness    diagnostic tests    determinants of development    evolution of the agribusiness sector    growth factors    food industry    development of industry    knowledge-based economy    agri-food sector    agribusiness    klastry    przedsiębiorstwo spożywcze    business management w rolnictwie    restrukturyzacja    rozwój    prywatyzacja    procesy restrukturyzacji    zarządzanie firmą    gospodarka rynkowa    zatrudnienie transformacja    organizacja produkcji    zarządzanie    struktura    gastronomia    determinanty rozwoju sektora    konkurencja w sektorze    modernizacja przedsiębiorstw    restrukturyzacja    globalizacja    przedsiębiorstwo    misja rolnictwa    wizja rolnictwa    wieś    rozwój społeczny    rozwój gospodarczy    prognozowanie    struktura agrarna    dane demograficzne    infrastruktura    kapitał ludzki    produkcja    produkcja żywności    wskaźniki ekonomiczne    wydajność pracy    zatrudnienie    efektywność    inwestycja    zarządzanie jakością    kontrola jakości    konkurencyjność    ceny    żywność    przewaga konkurencyjna    przewaga cenowa    gospodarka żywnościowa    fundusze strukturalne    determinanty konkurencyjności    innowacje    analiza konkurencji    czynniki konkurencyjne    przewagi konkurencyjne    warunki ekonomiczne    sektor rolno-spożywczy    przedsiębiorczość przemysł spożywczy    innowacyjność    przedsiębiorczość na obszarach wiejskich    rozwój rolnictwa    restructuring    development    privatization    restructuring processes    company management    employment transformation    organization of production    management    structure    gastronomy    determinants of development of the sector    competition in the sector    modernization of enterprises    restructuring    company    agriculture vision    village    agriculture    social development    economic development    forecasting    agrarian structure    demographics    infrastructure    human capital    industrial development    food production    economic indicators    labor productivity    employment    investment    quality management    quality control    efficiency    prices    competitive advantage    price advantage    clusters    food business    business management in agriculture    food economy    structural funds    determinants of competitiveness    innovation    competitiveness    competitive analysis    competitive factors    competitive advantages    economic conditions    rural incomes    entrepreneurship in rural areas
Citation
K. Firlej, Uwarunkowania i tendencje rozwoju agrobiznesu w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Romanowska M., Wachowiak P., red. Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 213-224.
Belongs to collection