Wpływ kompetencji strategicznych kadry menedżerskiej na konkurencyjność i rozwój agrobiznesu

Abstract
The management strategy is nowadays a decisive factor in an enterprise’s market value. The value of human assets in an enterprise determines its position on the market and directs its development. The strategic congruence of intelectual capital plays a vital role as the foundations of the strategic competences of the managerial staff. The economic units that function in all areas of Polish agribusiness need to be prepared to face competition on the European market through acquiring and employing valuable human capital. The article suggests that the issue in question needs to be given the highest priority as it is one of the most important in agribusiness enterprises. Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
determinanty funkcjonowania    strategie    kompetencje strategiczne    zarządzanie marketingowe    marketing    zarządzanie    globalizacja    integracja europejska    ograniczenia prawne    prawo    diagnoza rozwoju przedsiębiorstw    korzyści konkurencyjne w agrobiznesie    endogeniczne determinanty rozwoju    metody scenariuszowe    gospodarka rynkowa    aspekty strategiczne rozwoju    międzynarodowe strategie rozwoju    cele strategiczne    strategie rozwoju przedsiębiorstw    CAP    wspólna polityka rolna    programowanie rozwoju agrobiznesu    uwarunkowania organizacyjne    klasyfikacja jakościowa firm    profil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczego    GPW w Warszawie    kapitał ludzki    koniunktura rolna    rolnictwo    ceny surowców rolnych    łańcuch żywnościowy    ogniwa agrobiznesu    działy agrobiznesu    instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności    system gospodarki żywnościowej    metody i techniki badawcze sektora agrobiznesu    badania diagnostyczne    ewolucja sektora agrobiznesu    uwarunkowania rozwoju    czynniki rozwoju    przemysł spożywczy    rozwój przemysłu    gospodarka oparta na wiedzy    sektor rolno-spożywczy    agrobiznes    strategies    strategic competencies    marketing management    management    globalization    legal restrictions    law    diagnosis of business development    competitive advantages in agribusiness    endogenous determinants of development    scenario methods    market economy    strategic aspects of development    international development strategies    strategic objectives    development strategies of enterprises    common agricultural policy    agribusiness development programming    organizational conditions    classification of quality companies    dynamic analysis    spatial analysis    comparative analysis    Warsaw Stock Exchange    human capital    agricultural prosperity    agriculture    agricultural commodity prices    food chain    agribusiness cells    departments of agribusiness    institutional determinants of competitiveness    food economy system    diagnostic tests    evolution of the agribusiness sector    growth factors    food industry    development of industry    agri-food sector    agribusiness    przemysł spożywczy    klastry    przedsiębiorstwo spożywcze    business management w rolnictwie    restrukturyzacja    rozwój    prywatyzacja    procesy restrukturyzacji    zarządzanie firmą    zatrudnienie transformacja    organizacja produkcji    gastronomia    konkurencja w sektorze    modernizacja przedsiębiorstw    restrukturyzacja    misja rolnictwa    wizja rolnictwa    wieś    rolnictwo    rozwój społeczny    rozwój gospodarczy    prognozowanie    struktura agrarna    dane demograficzne    infrastruktura    kapitał ludzki    rozwój przemysłowy    produkcja    produkcja żywności    wskaźniki ekonomiczne    wydajność pracy    zatrudnienie    efektywność    inwestycja    zarządzanie jakością    kontrola jakości    ceny    żywność    przewaga konkurencyjna    przewaga cenowa    gospodarka żywnościowa    fundusze strukturalne    determinanty konkurencyjności    konkurencyjność    innowacje    analiza konkurencji    czynniki konkurencyjne    przewagi konkurencyjne    warunki ekonomiczne    sektor rolno-spożywczy    przedsiębiorczość na obszarach wiejskich    restructuring    development    privatization    restructuring processes    company management    employment transformation    organization of production    management    structure    gastronomy    competition in the sector    modernization of enterprises    restructuring    company    agriculture vision    village    agriculture    social development    economic development    forecasting    agrarian structure    demographics    infrastructure    human capital    industrial development    production    food production    economic indicators    labor productivity    employment    investment    quality management    quality control    efficiency    competitiveness    prices    food    competitive advantage    price advantage    clusters    food business    business management in agriculture    food economy    determinants of competitiveness    innovation    competitiveness    competitive analysis    competitive factors    competitive advantages    economic conditions    entrepreneurship    rural incomes    entrepreneurship in rural areas
Citation
K.Firlej, Wpływ kompetencji strategicznych kadry menedżerskiej na konkurencyjność i rozwój agrobiznesu, [w:] Urban S., Agrobiznes 2005, Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1070, t.1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2005, s. 210-218
Belongs to collection